Fikk mid­ler til di­gi­tal sam­men­slå­ing

Faedrelandsvennen - - NYHETER - GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN, ERLEND IVERSEN SKARSHOLT

Fire fris­ke mil­lio­ner skal sik­re at den nye stor­kom­mu­nen skal bli sam­men­slått også di­gi­talt.

150 mil­lio­ner kro­ner er satt av til in­fra­struk­tur­til­tak for kom­mu­ner lan­det over som skal slå seg sam­men. Nå får Nye Kristiansand kom­mu­ne fire mil­lio­ner kro­ner fra Kom­mu­nal- og mo­der­ni­se­rings­de­par­te­men­tet for at den di­gi­ta­le sam­men­slå­in­gen skal gå på skin­ner.

– De skal bru­kes til di­gi­ta­li­se­rings­til­tak for å få en ny og mo­der­ne kom­mu­ne, sier Eva Berglund Ås­land som er pro­sjekt­le­der for etab­le­rin­gen av Nye Kristiansand.

TETT SAMARBEID

Kom­mu­ne­ne som søk­te kun­ne maks mot­ta fem mil­lio­ner kro­ner. Ås­land er der­for strå­len­de for­nøyd med fire. Ak­ku­rat kon­kret hva pen­ge­ne går til er fort­satt for tid­lig å si.

– Det skal job­bes med fle­re di­gi­ta­le tje­nes­ter ut mot inn­byg­ger­ne. I førs­te om­gang har vi søkt på mid­le­ne og mot­tatt dem. Det­te er jo en li­ten del av det, men et vel­dig po­si­tivt bi­drag på vei­en. Mid­le­ne søk­te de på sam­men med Song­da­len, mens Søgne var inn­for­stått med det. Det leg­ges i til­legg inn egne mid­ler fra kom­mu­nen.

STOR JOBB

– Hvil­ke ut­ford­ring byr sam­men­slå­in­gen på med tan­ke på den di­gi­ta­le in­fra­struk­tu­ren?

– Ab­so­lutt et godt spørs­mål, som vi ikke vet sva­ret på enda. Vi skal nå i gang med å kart­leg­ge si­tua­sjo­nen i alle tre kom­mu­ne­ne, ana­ly­se­re og fin­ne det bes­te ved hver kom­mu­ne.

Hun for­tel­ler at det er en stor jobb for­di de må fin­ne ut hvor alle tre kom­mu­ner står med tan­ke på hva de til­byr av di­gi­ta­le tje­nes­ter.

– Ikt, av­tale­verk, inn­kjøp og ramme­av­ta­ler, for ek­sem­pel. Det er en stor jobb å kart­leg­ge alt. Så vi må ana­ly­se­re og pluk­ke ut de gode løs­nin­ge­ne, uan­sett hvor de er fra. Jeg tror vi kom­mer til å fin­ne gode tje­nes­ter fra alle kom­mu­ne­ne, sier Ås­land.

Til­ta­ke­ne må være fer­dig­stil­te in­nen kom­mu­ne­ne slår seg sam­men 01.01.2020.

FOTO: REINERTSEN, RUNE ØIDNE

Eva Berglund Ås­land er pro­sjekt­le­der for etab­le­rin­gen av Nye Kristiansand. Selv om de nå har mot­tatt fire mil­lio­ner til den nye, di­gi­ta­le in­fra­struk­tu­ren gjen­står mye ar­beid med å få den på plass før Kristiansand, Song­da­len og Søgne slår seg sam­men i 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.