Vil ha om­kamp om par­ke­rings­av­gift for el­bi­ler

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARGRETHE SAGA margrethe.saga@fvn.no

Før som­mer­en ved­tok by­sty­ret at el­bi­ler må be­gyn­ne å be­ta­le par­ke­rings­av­gift ved gate­par­ke­ring i Kristiansand. Nå vil Ven­st­re ha sa­ken opp til ny vur­de­ring.

Det var da gate­bruks­pla­nen for Kvad­ra­tu­ren ble ved­tatt at det ble be­stemt å inn­føre par­ke­rings­av­gift også for el­bi­ler på gate­plan.

FORLIK OM EL­BI­LER

– Det dis­se par­ti­ene glem­te da ved­ta­ket ble gjort, var at KRF, Høy­re, Ven­st­re og Frp i for­bin­del­se med stats­bud­sjet­tet inn­gikk et forlik om el­bi­ler. Her står det at «det etab­le­res en na­sjo­nal, bin­den­de re­gel om at null­ut­slipps­kjøre­tøy ikke skal be­ta­le mer enn mak­si­malt 50 pro­sent av taks­te­ne for kon­ven­sjo­nel­le kjøre­tøy når det gjel­der bom­pen­ger, fer­ge og par­ke­ring». Da kan ikke jeg for­stå noe an­net enn at by­sty­rets ved­tak vil være ulov­lig, sier Pet­ter Be­ne­stad (Ven­st­re).

Iføl­ge Be­ne­stad er ar­bei­det med å ut­ar­bei­de for­skrif­ter om hvor­dan det­te skal fun­ge­re i gang, og skal tre i kraft 1. ja­nu­ar 2018.

Må HA ELBILFORDELER

Der­for øns­ker Be­ne­stad nå at sa­ken tas opp på nytt.

– Hvis ikke ad­mi­ni­stra­sjo­nen el­ler kom­mu­nens le­del­se tar ini­tia­tiv til å stop­pe opp og ven­te på de nye for­skrif­te­ne, vil Ven­st­re ta opp det­te i nes­te by­sty­re, sier han.

Han me­ner man frem­de­les tren­ger for­de­ler for at el­bi­ler skal være et at­trak­tivt valg for folk.

– Noen ten­ker nok sik­kert mil­jø, men man­ge ten­ker pris. Sånn er det bare. Man­ge har også to bi­ler, en el­bil og en an­nen. Hvis det å ha ri­me­li­ge­re par­ke­rings­av­gif­ter vil føre til at man kjø­rer til byen med el­bi­len frem­for den and­re, er det øns­ke­lig, sier Be­ne­stad.

TRE GRA­TIS P-PLASSER

Gre­te Kvel­land Skaa­ra er gruppe­le­der for KRF i by­sty­ret. Hun kjen­ner ikke til for­li­ket, og vil der­for ikke kom­men­te­re det­te. Om par­ke­rings­av­gift for el­bi­ler sier hun føl­gen­de:

– Grun­nen til at det inn­fø­res par­ke­rings­av­gift også for el­bi­ler er for­di vi øns­ker mer sir­ku­la­sjon på de plas­se­ne som blir igjen på gate­plan når vi nå skal fjer­ne par­ke­rings­plas­ser. Vi had­de en grun­dig dis­ku­sjon om­kring det­te i for­bin­del­se med gate­bruks­pla­nen, og har satt av tre plasser hvor el­bi­le­ne kan par­ke­re gra­tis.

Plas­se­ne hun vi­ser til er Kil­den par­ke­rings­hus, par­ke­rings­tom­ta på Gart­ner­løk­ka og ned­kjø­rin­gen til gam­le KMV.

– Hvor sen­tra­le de er kom­mer an på hvor i Kvad­ra­tu­ren du skal. Men bå­de Kil­den og Gart­ner­løk­ka er re­la­tivt sen­tralt, og på hver sin ende av byen, sier Skaa­ra.

Be­ne­stad på sin side, er ikke for­nøyd med dis­se.

– Jeg ten­ker at det­te er dår­li­ge al­ter­na­ti­ver, helt i ut­kant­en av byen.

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Ven­st­re vil kjem­pe for å be­hol­de elbilfordeler i Kristiansand sen­trum.

FOTO: GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

Ven­st­res Pet­ter Be­ne­stad vil ha om­kamp om par­ke­rings­av­gift for el­bi­ler i Kristiansand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.