Mor til fire ut­vi­ses etter 16 år i Nor­ge

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Fire barn blir ale­ne med far i Lyng­dal etter at mor Yas­min Kris­ten­sen skal kas­tes ut av lan­det. 16 år etter at hun kom til lan­det.

Yas­min Kris­ten­sen kom til Nor­ge i 2001. Hun gif­tet seg med Rolf Erik Kris­ten­sen, og sam­men har de fått fire barn som nå er i al­de­ren fire til tolv år. Nå skal hun kas­tes ut av lan­det. Det mel­der NRK.

Yas­min Kris­ten­sen var 18 år gam­mel da hun kom til Nor­ge fra Dji­bou­ti. Den gan­gen opp­ga hun at hun kom fra So­ma­lia, og fikk i 2007 inn­vil­get per­ma­nent opp­hold i Nor­ge. Nå har myn­dig­he­te­ne av­dek­ket at hun løy den gan­gen, og på tross av at hun har stif­tet fa­mi­lie og har bodd her len­ge, er kon­se­kven­se­ne knall­har­de. Fire­barns­mora må for­la­te lan­det.

– Jeg fø­ler at jeg blir be­hand­let som en for­bry­ter. Jeg vil være her med un­ge­ne mine, sier Yas­min Kris­ten­sen til NRK.

Må SKILLES FRA BARNA

Bå­de Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet, ting­ret­ten og Ut­len­dings­nemn­da har slått fast at Kris­ten­sen må re­tur­ne­re til Dji­bou­ti.

Ut­len­dings­nemn­da sier til NRK at sa­ken er for al­vor­lig til å ta hen­syn til bar­nas bes­te.

– Hen­syn til barna er vel­dig vik­tig i av­gjø­rel­ser som den­ne. I til­sva­ren­de sa­ker hvor det ikke er barn in­ne i bil­det, blir de ut­vist va­rig. Det vil si at de ald­ri får lov til å kom­me til­ba­ke til Nor­ge. For­di det er barn in­ne i bil­det, så er inn­reise­for­bu­det for hen­ne satt til to år, opp­ly­ser Ge­org Mag­ne Rønne­vig, sek­sjons­sjef i Ut­len­dings­nemn­da, til NRK.

– INHUMANT

Hans Fred­rik Grø­van (KRF) rea­ge­rer på be­hand­lin­gen.

– Det å fra­ta fire barn sin mor, er en stor straff som først og fremst ram­mer barna. Der­for sy­nes jeg det­te er inhumant og uak­sep­ta­belt, sier Grø­van til NRK.

Frps første­kan­di­dat i VestAg­der til stor­tings­val­get Gis­le Mei­nin­ger Saud­land me­ner det ikke kan løn­ne seg å lyve.

– Det er en vans­ke­lig sak. På den ene si­den har man sym­pa­ti for en mor som er i en vans­ke­lig si­tua­sjon, på den and­re si­den har man et re­gel­verk som man må føl­ge. Det skal ikke løn­ne seg å gi ukor­rek­te opp­lys­nin­ger, sier Saud­land til Fædre­lands­ven­nen.

GEIR CHRISTIAN JOHANNESSEN

FOTO: TORREY ENOKSEN, LISTER

Yas­min Kris­ten­sen skal re­tur­ne­res til Dji­bou­ti. Igjen sit­ter man­nen Rolf Erik Kris­ten­sen og barna (f.v) Rayan Erik, Adam, Aarom og Nore­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.