– Pro­sjek­ter som har lig­get på is, løs­ner pl­ut­se­lig

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

Hel­ler ikke Oce­a­neer­ing Ro­ta­tor har slup­pet unna olje­smel­len. Men den fers­ke sje­fen mel­der om økt mar­keds­ak­ti­vi­tet og pro­sjek­ter som tas ut av fryse­bok­sen.

– I pe­rio­der i fjor var det helt stil­le. Men nå mer­ker vi fle­re fore­spørs­ler. Vi ser også at pro­sjek­ter som har lig­get på is, pl­ut­se­lig løs­ner, uten at vi helt skjøn­ner hvor­for. Så det er bra, men vi må være nøk­ter­ne. Det går tid før det gir pen­ger inn i kas­sa, sier ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Chris­tophe Rey­mann (43) i Oce­a­neer­ing Ro­ta­tor.

Som det mes­te som har med olje og gass å gjø­re på Sør­lan­det, er også den­ne hjørne­steins­be­drif­ten i Song­da­len hardt truf­fet av olje­pris­fal­let. 2016-om­set­nin­gen var mer enn hal­vert fra topp­året 2014. Det året end­te over­skud­det på 48 mil­lio­ner kro­ner.

I 2016 ble det rik­tig­nok bok­ført pluss 5,1 mill., men det in­klu­der­te 7,6 mil­lio­ner kro­ner i kon­sern­in­ter­ne fi­nans­inn­tek­ter – Oce­a­neer­ing Ro­ta­tor er fi­nan­si­elt dypt in­te­grert hos mor i Hous­ton. Sel­ve den dag­li­ge drif­ten end­te på drøye tre mill. røde kro­ner i fjor.

Og mens det var 85 an­sat­te ved ut­gan­gen av 2016 (og like man­ge nå,) var til­sva­ren­de tall 125 da 2013 tok slutt.

– Nei, vi har in­gen pla­ner om yt­ter­li­ge­re re­duk­sjo­ner, sier Rey­mann.

Oce­a­neer­ing Ro­ta­tor pro­du­se­rer og le­ve­rer hydr­au­lis­ke styre­og in­jek­sjons­ven­ti­ler til bruk på og un­der hav­bun­nen, pluss til- hø­ren­de, avan­ser­te sty­rings­sys­te­mer. Ven­ti­le­ne tå­ler eks­tre­me trykk og tem­pe­ra­tu­rer, og iføl­ge Chris­tophe Rey­mann er det ikke minst kva­li­tet og pro­dukt­ut­vik­ling som gjør at han ane bedre ti­der i ho­ri­son­ten.

Rey­mann er el­lers ri­me­lig fersk i sjefs­sto­len, om enn ikke i be­drif­ten. Han og for­gjen­ge­ren, Paul A. Frik­stad, had­de en over­lap­pings­pe­rio­de høs­ten 2016 før Frik­stad trakk seg til­ba­ke for å nyte sitt oti­um.

At Fædre­lands­ven­nen ikke har en lin­je med le­der­lønn i regn­skaps­gra­fik­ken, skyl­des det sam­me over­lap­pet. Det frem­går ikke av regn­ska­pet hvem av de to som tjen­te hvor mye i fjor.

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Bil­det ble tatt i ok­to­ber 2016, da det ble kjent at Chris­tophe Rey­mann (t.v.) skul­le ta over etter Paul A. Frik­stad som sjef for Oce­a­neer­ing Ro­ta­tor. I etter­tid har ikke Rey­mann hatt mar­ke­det på sin side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.