Kraf­tig fall i kles­pri­se­ne den sis­te må­ne­den

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Et kraf­tig fall i kles­pri­se­ne bi­dro til ned­gang i kon­sum­pris­in­dek­sen (KPI) på 0,4 pro­sent fra juni til juli. Kles­pri­se­ne gikk da ned 8,6 pro­sent, iføl­ge SSB.

Kles­pri­se­ne falt kun 2,4 pro­sent i sam­me pe­rio­de i fjor. Tolv­må­ne­ders­veks­ten i KPI falt 0,4 pro­sent­po­eng fra juni til juli, til 1,5 pro­sent, vi­ser KPI.

Sam­ti­dig trakk et pris­hopp i fly­rei­ser fra juni til juli i år sam­men­lig­net med i fjor i mot­satt ret­ning.

Pris­veks­ten (KPI) gikk opp 0,3 pro­sent fra juni til juli, som ho­ved­sa­ke­lig skyl­des en øk­ning i pri­se­ne på mat­va­rer og al­ko­hol­frie drikke­va­rer, iføl­ge SSB.

Kjerne­in­fla­sjo­nen, som er en vik­tig fak­tor for rente­fast­set­tel­sen fra Nor­ges Bank, steg med 1,2 pro­sent fra juli 2016 til juli 2017. Kjerne­in­fla­sjo­nen er pris­stig­nin­gen uten av­gifts­end­rin­ger og energi­va­rer, og går un­der be­teg­nel­sen KPI-JAE.

DNB Mar­kets tror in­fla­sjo­nen kan lig­ge på det­te ni­vå­et el­ler trek­ke litt opp de nes­te må­ne­de­ne.

– Med ut­sik­ter til ved­va­ren­de mo­de­rat lønns­vekst og noe ster­ke­re kro­ne kan det bli vans­ke­lig for Nor­ges Bank å få in­fla­sjo­nen opp til må­let de nær­mes­te åre­ne. Sen­tral­ban­ken vil der­for hol­de ren­te­ne lave, ut­ta­ler ana­ly­ti­ker Kyr­re Am­dal i en presse­mel­ding fra DNB Mar­kets

Jevnt over skal in­fla­sjo­nen lig­ge rundt 1,5 pro­sent frem­over, iføl­ge Nor­ges Banks pro­gno­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.