Åt­te av ti bøn­der har bi­inn­tekt

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Fle­re enn åt­te av ti bøn­der har inn­tek­ter uten­om di­rek­te land­bruks­virk­som­het. Nes­ten halv­par­ten skul­le øns­ke de kun­ne kon­sen­trert seg om gårds­drif­ten.

73 pro­sent av bøn­de­ne har inn­tekt fra en helt an­nen virk­som­het enn land­bruk, mens to tre­de­ler har inn­tek­ter fra bi­næ­rin­ger knyt­tet til gårds­drif­ten, vi­ser en un­der­sø­kel­se Ag­ri Ana­ly­se har ut­ført for Land­bruks­for­sik­ring.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.