Er det nå vi skal be­gyn­ne å bli red­de?

Faedrelandsvennen - - FREDAG - CLAUS BLOK THOMSEN POLITIKEN / FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

Selv om ver­ken Nord-ko­rea el­ler USA i vir­ke­lig­he­ten øns­ker krig, er det li­ke­vel ri­si­ko for sam­men­støt.

Det sis­te året har Nord-ko­rea ut­ført prøve­opp­sky­tin­ger av den ene ra­ket­ten etter den and­re og gjen­tat­te gan­ger tru­et USA med krig, men ons­dag tok kon­flik­ten et skritt leng­re opp­over kon­fron­ta­sjons­sti­gen med trus­le­ne om å om­slut­te de ame­ri­kans­ke mi­li­tær­ba­se­ne på stil­le­havs­øya Guam «med ild».

Det ska­per sto­re over­skrif­ter ver­den rundt for­di Nord-ko­rea nor­malt ikke nev­ner kon­kre­te pla­ner og spe­si­fik­ke mål i ut­ta­lel­se­ne sine.

KRIG VIL IKKE GI SEIER

Betyr de sta­dig tøf­fe­re or­de­ne om ild, bål og brann at USA og Nord-ko­rea nå står på ran­den av en krig som kan bli far­li­ge­re enn noe an­net ver­den har opp­levd for­di beg­ge land har atom­vå­pen?

Bå­de ja og nei.

Det be­ro­li­gen­de er at så godt som alle eks­per­ter er eni­ge om at in­gen av de to lan­de­ne i vir­ke­lig­he­ten øns­ker å være den førs­te som an­gri­per.

– Kost­na­de­ne av en krig vil være alt­for sto­re, sier Andreas Bø­je Fors­by, som fors­ker på for­hol­det mel­lom Nord-ko­rea og USA ved Dansk in­sti­tutt for in­ter­na­sjo­na­le stu­di­er.

Det nord­kore­ans­ke sty­ret vet at en krig vil bety de­res egen un­der­gang. Sam­ti­dig vet USA at Nord-ko­rea vil kun­ne rek­ke å av­fyre ra­ket­ter mot Ja­pan, Sør-ko­rea og kan­skje også USA før ame­ri­ka­ner­ne vil kun­ne rek­ke å lam­me hele mi­li­tæ­ret de­res.

STARTE KRIG UTILSIKTET?

Så ri­si­ko­en er ikke at Do­nald Trump i Washing­ton el­ler Kim Jong-un i Pyong­yang en dag uten vi­de­re vil tryk­ke på den røde knap­pen. Det uro­vek­ken­de er at en av de to le­der­ne utilsiktet kan kom­me til å starte en krig.

– Det er en be­ty­de­lig ri­si­ko for at den ene mis­for­står den and­res hand­lin­ger og der­for fø­ler seg nødt til å slå til­ba­ke el­ler fore­ta et fore­byg­gen­de an­grep, sier Da­vid Maxwell, vise­di­rek­tør for Cen­ter for Security Stu­dies ved Ge­or­ge­town Uni­ver­sity i USA, og tid­li­ge­re øverst­kom­man­de­ren­de for ame­ri­kans­ke spe­sial­styr­ker på Filip­pi­ne­ne.

Tong Zhao, Nord-ko­rea-fors­ker ved Carne­gie-tsing­hua Cen­ter for Glo­bal Po­li­cy i Bei­jing, på­pe­ker at USA har sto­re mi­li­tær­styr­ker plas­sert rundt på Korea­halv­øya og jevn­lig av­hol­der øvel­ser med Sør-ko­rea og Ja­pan.

– USA kan pl­ut­se­lig fore­ta seg noe som nord­korea­ner­ne kan tol­ke som for­be­re­del­ser til et an­grep, noe som kan få nord­korea­ner­ne til å ten­ke at de er nødt til å rea­ge­re, sier Tong Zhao.

– Trump kan føle seg tvun­get til å rea­ge­re, for ikke å tape an­sikt, nes­te gang NordKorea kom­mer med en pro­vo­ka­sjon, sier Tong Zhao.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.