Ny­na­zis­ter og jøde­hat

Faedrelandsvennen - - MENING - OLAV NIL­SEN, Skis­land

I Fædre­lands­ven­nen har det de sis­te uke­ne «kokt over» av le­ser­inn­legg om nors­ke ny­na­zis­ters marsj gjen­nom Kris­tian­sands ga­ter den 29. juli.

Det er all grunn til å rea­ge­re sterkt på den ideo­lo­gi og det bud­skap dis­se men­nes­ke­ne for­fek­ter. Den grup­pen som led mest un­der na­zis­te­nes rase­ideo­lo­gi var jø­de­ne, og fra 1938 til 1945 ble over 6 mil­lio­ner jø­der ut­ryd­det som føl­ge av det­te. Det bor i dag 14,4 mil­lio­ner jø­der over hele ver­den, av dis­se rundt 6,5 mil­lio­ner i sta­ten Is­rael.

Før jøde­ut­ryd­del­sen un­der nazi-re­gi­met i Tysk­land be­gyn­te for fullt, ut­gjor­de ver­dens jø­der rundt 16,6 mil­lio­ner. Det for­tel­ler mye om de ka­ta­stro­fa­le føl­gen­de av et men­neske­syn som må be­kjem­pes med alle lov­li­ge mid­ler.

I et slikt per­spek­tiv er det all grunn til å rea­ge­re sterkt på sli­ke ny-na­zis­tis­ke grup­per, sjøl om de i Nor­ge pr.idag ut­gjør en re­la­tivt mar­gi­nal grup­pe. Sam­ti­dig er det grunn til å ret­te søke­ly­set mot jøde­ha­tet også i and­re grup­per av be­folk­nin­gen, bå­de i Nor­ge og ute i den sto­re ver­den.

Lør­dag 22. juli av­holdt en grup­pe som kal­ler seg «Sam­men for Je­ru­sa­lem» en de­mon­stra­sjon i Oslo sen­trum. De­mon­stran­te­ne, som i all ho­ved­sak så ut til å ha bakgrunn fra Midt­østen, rop­te anti­se­mit­tis­ke slag­ord som re­fe­re­rer til ned­slak­ting av jø­der. Den mus­lims­ke le­de­ren Ba­sim Ghoz­lan (til­knyt­tet Ra­bita-mos­ke­en og styre­le­der for Det islams­ke for­bun­det) var en av ta­ler­ne på de­mon­stra­sjo­nen, og til­syne­la­ten­de en av ini­tia­tiv­ta­ker­ne. Så vidt en vet har in­gen av de stør­re nors­ke medie­ne om­talt den­ne de­mon­stra­sjo­nen i det hele tatt, og der­for er den ukjent for de fles­te.

Det er imid­ler­tid man­ge slå­en­de lik­hets­trekk mel­lom dis­se og de som mar­sjer­te gjen­nom Kris­tian­sands ga­ter en uke se­ne­re. Bå­de nors­ke isla­mis­ter og nors­ke ny­na­zis­ter tror på my­ten om glo­bal jø­disk makt­do­mi­nans. Når tanke­god­set om jø­de­ne, Is­rael og sio­nis­te­ne er så likt, bur­de in­gen for­und­res over at ny­na­zis­te­ne i en ar­tik­kel si­te­rer Malay­sias tid­li­ge­re mus­lims­ke og anti­se­mit­tis­ke stats­mi­nis­ter Ma­hat­hir Mo­ha­med fra en tale han holdt i 2003:

«I dag sty­rer jø­de­ne ver­den un­der dek­ke. De får and­re til å kjem­pe og dø for dem. De la grunn­la­get for so­sia­lis­me, kom-

❞ Sam­ti­dig er det grunn til å ret­te søke­ly­set mot jøde­ha­tet også i and­re grup­per av be­folk­nin­gen

mu­nis­me, men­neske­ret­tig­he­ter og de­mo­kra­ti, slik at for­føl­gel­sen av dem skul­le ses som feil, slik at de kun­ne nyte godt av like ret­tig­he­ter som alle and­re. Med dis­se har de nå opp­nådd kon­troll over de mek­tigs­te land, og de, den­ne lil­le klik­ken, har blitt en ver­dens­makt.»

De fles­te kri­ti­ke­re av Is­rael og sio­nis­men vil har seg fra­bedt å bli stemp­let som «jøde­ha­te­re». Det er fullt ut for­ståe­lig. Men når 45 pro­sent av ver­dens jø­der i dag bor i Is­rael, skal det godt gjø­res å for­kla­re at øko­no­misk boi­kott og sank­sjo­ner mot de­res eget hjem­land ikke er ret­tet mot dem.

Det gjør at pro­ble­ma­tik­ken rundt da­gens jøde­hat drei­er seg om noe langt mer enn en li­ten grup­pe ny­na­zis­ter som mar­sje­rer gjen­nom Kris­tian­sands ga­ter en juli­dag.

ARKIVFOTO: JARLE R. MARTINSEN

Pro­ble­ma­tik­ken rundt da­gens jøde­hat drei­er seg om noe langt mer enn en li­ten grup­pe ny­na­zis­ter som mar­sje­rer gjen­nom Kris­tian­sands ga­ter en juli­dag, skri­ver inn­sen­de­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.