Und­ring om ut­mel­ding av kir­ken

Faedrelandsvennen - - MENING - KLARA EVELYN DJUPESLAND, Ven­ne­sla

Tirs­dag, 25/07, had­de Fvn. en ar­tik­kel som etter­lot ube­svar­te spørs­mål hos fle­re enn un­der­teg­ne­de. Tit­tel: «Nå mel­der flest seg ut i sør».

●● At kirke­ski­pet lek­ker, og at Ag­der og Tele­mark bispe­døm­me har over­tatt lan­dets første­plass på lis­ta, er ikke mitt an­lig­gen­de i dag. Hel­ler ikke ge­ne­rel­le år­sa­ker til lek­ka­sjen.

Det som opp­rø­rer meg er re­li­gions­so­sio­log og pro­fes­sor ved Uni­ver­si­te­tet i Ag­der, Ida Ma­rie Hø­egs år­saks­te­ori. Si­tat: «Tro­lig kom­mer det også ut­mel­din­ger fra dem som er frust­rer­te over at kir­ken i det hele tatt dis­ku­te­rer et slikt tema, og ikke for lengst har åp­net for slikt ek­te­skap».

I etter­tid har jeg gått rundt som et le­ven­de spørs­måls­tegn, for jeg fin­ner ikke snev av lo­gikk i en slik ut­ta­lel­se. Det had­de vært in­ter­es­sant og visst om det­te er pro­fes­sor Hø­egs per­son­li­ge teori, el­ler si­tat fra and­re.

Kir­ken har fire ho­ved­opp­ga­ver, nem­lig å være åpen, be­kjen­ne, tje­ne og – ikke minst – for­kyn­ne/mi­sjo­ne­re. Grunn­pi­la­ren som kir­ken byg­ger på er Guds ord. At det­te tol­kes for­skjel­lig er et fak­tum. Noen er kon­ser­va­ti­ve, and­re fore­trek­ker en tolk­ning som dek­ker fler­tal­lets be­hov. Skul­le ikke kir­ken ha lov til å dis­ku­te­re en så grunn­leg­gen­de etisk pro­blem­stil­ling som vig­sel av like­kjøn­ne­de, med alle de ut­ford­rin­ger det­te med­fø­rer, det fin­ner jeg ufor­ståe­lig. Er det ikke dis­ku­sjon og dia­log som med­fø­rer utvikling og åp­ner for nye per­spek­ti­ver? Selv om ut­vik­lin­gen ikke all­tid er po­si­tiv for alle. Den nøy­tra­le ek­te­skaps­lo­ven vi fikk i 2008, ble av­vist bå­de i Bispe­møte og Kirke­møte for­di re­pre­sen­tan­te­ne føl­te seg for­plik­tet på Bi­be­lens ord. At bis­ko­pe­ne for­and­ret me­ning, og kom fram til da­gens lov på så kort tid, for­und­rer selv fle­re av de ho­mo­fi­le. End­rin­gen had­de ikke vært mu­lig uten dis­ku­sjon.

Jeg kan hel­ler ikke se at åt­te år er lang tid i kir­kens his­to­rie. Si­ta­tets sis­te bi­set­ning som in­di­ke­rer ut­mel­ding pga. frust­ra­sjon over at ikke kir­ken for lengst har åp­net for slikt ek­te­skap, fin­ner jeg like me­nings­løs som å for­la­te et kino­lo­ka­le i pro­test mot at ikke fil­men ble opp­satt før.

Sist, men ikke minst, et in­ter­es­sant spørs­mål: Hva med kjær­lig­he­ten til kir­ken, og kir­kens Her­re, hos de som har meldt seg ut pga. si­ta­tets frust­ra­sjo­ner?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.