Et verdi­valg

Faedrelandsvennen - - MENING - JANNIKE ARNESEN, 5. kan­di­dat Vest-ag­der Ar­bei­der­par­ti

Er du en av dem som tror det ikke spil­ler noen rol­le hvem som sty­rer lan­det?

●● Vel, se for deg et stort laste­skip som går ut fra Mia­mi på øst­kys­ten av USA. Ski­pet skal over At­lan­ter­ha­vet, men hvor det en­der til slutt av­hen­ger av hvil­ken kurs det holder. En li­ten en­ding av kur­sen kan være for­skjel­len på om ski­pet en­der i Sene­gal el­ler Frank­ri­ke.

Val­get den 11. sep­tem­ber er et verdi­valg og et ret­nings­valg. De sis­te fire åre­ne har de ri­kes­te fått mil­lio­ner i skatte­kutt, det ska­pes nes­ten ikke nye job­ber, pri­va­ti­se­rin­gen øker og for­skjel­le­ne mel­lom folk blir stør­re. Vi vil prio­ri­te­re sko­le og eld­re frem­for skatte­kutt til de som har mest fra før. Med Ar­bei­der­par­ti­et ved ro­ret skal vi slå ring om det stat­li­ge ei­er­ska­pet, styr­ke fel­les­sko­len og top­pe la­get rundt de yngs­te. Vi skal styr­ke vår fel­les helse­tje­nes­te og sik­re alle en god al­der­dom.

Det betyr noe hvem som sty­rer lan­det. For Ar­bei­der­par­ti­et er det feil om fram­ti­da kun er for noen, og ikke for alle. Det stri­der med hvem vi er. Med hva vi ble til for. At alle skal med, for­di alle trengs.

11. sep­tem­ber er det valg. Vil du ha et sam­funn der alle er med? Stem Ar­bei­der­par­ti­et.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.