Fra flykt­ning til sam­funns­bor­ger

Faedrelandsvennen - - MENING - MUDASSAR KAPUR, stor­tings­re­pre­sen­tant for Høy­re NORUNN TVEITEN BE­NE­STAD, stor­tings­re­pre­sen­tant Vest-ag­der Høy­re

Nor­ge og res­ten av Euro­pa fikk sto­re ut­ford­rin­ger da flykt­ning­kri­sen opp­stod i 2015.

●● Mot­taks­ka­pa­si­te­ten ble sprengt, og vi så et stort en­ga­sje­ment fra fri­vil­li­ge, pri­va­te og of­fent­li­ge ak­tø­rer for å ta imot per­soner på flukt fra krig. Si­den da har an­tal­let asyl­sø­ke­re og flykt­nin­ger som kom­mer til Nor­ge falt, men job­ben med å føl­ge opp de som kom er ikke fer­dig. Den har knapt be­gynt.

I vin­ter etab­ler­te Høy­re/frp-re­gje­rin­gen fem spe­si­el­le in­te­gre­rings­mot­tak rundt om­kring i lan­det, der det stil­les ty­de­li­ge krav til del­ta­kel­se og egen­inn­sats av be­boer­ne. På tirs­dag be­søk­te vi in­te­gre­rings­mot­ta­ket i Kristiansand, sen­tralt plas­sert i Kjøi­ta næ­rings­park. De an­sat­te ved mot­ta­ket stil­ler krav til del­ta­ker­ne og tar dem på al­vor. Mor­ten Lauk­nes og de and­re som dri­ver mot­ta­ket kan være stol­te over hva de har fått til på så kort tid: Etter kun syv må­ne­der i drift har al­le­re­de 30 per­soner fått ar­beids­prak­sis, og fle­re er i fast jobb.

Vi møt­te fle­re asyl­sø­ke­re som me­ner at ti­den i van­li­ge asyl­mot­tak er pre­get av lite ak­ti­vi­tet og mye alene­tid. Det er ikke det­te første­inn­tryk­ket vi øns­ker å gi av det nors­ke vel­ferds­sys­te­met. Al­le­re­de på dag én på in­te­gre­rings­mot­ta­ket kart­leg­ges del­ta­ker­nes kom­pe­tan­se. Med in­te­gre­rings­mot­ta­ke­ne gir vi asyl­sø­ker­ne mu­lig­het til å kom­me ras­ke­re i fast jobb gjen­nom et sys­te­ma­tisk og godt samarbeid mel­lom kom­mu­ne, næ­rings­liv, fri­vil­lig­he­ten, Nav og and­re of­fent­li­ge ak­tø­rer.

Når du ser hvor­dan in­te­gre­rings­mot­ta­ket i Kristiansand fungerer, er det lett å bli for­und­ret over at Ar­bei­der­par­ti­et ikke bare stem­te imot, men fak­tisk kri­ti­ser­te Høy­re for øns­ket om bedre in­te­gre­ring al­le­re­de i mot­taks- fa­sen. Vi an­be­fa­ler Ap å be­sø­ke det­te mot­ta­ket i Kristiansand el­ler et av de fire and­re mot­ta­ke­ne, og reg­ner med at de vil snu når de ser hvor godt det fungerer.

In­te­gre­rings­mot­ta­ke­ne er én del av løs­nin­gen. En an­nen er å endre reg­le­ne slik at fle­re kom­mer ras­ke­re i jobb. I dag er det et krav at asyl­sø­ke­ren har av­klart ID og gjen­nom­ført asylin­ter­vju. Det­te gjør at det kan gå lang tid fra du egent­lig er klar for en jobb, til du får lov til å job­be. Høy­re og FRP fore­slår der­for at asyl­sø­ke­re som med høy sann­syn­lig­het vil få opp­holds­til­la­tel­se i Nor­ge kan få ar­bei­de også før det­te er gjen­nom­ført, så len­ge ID er av­klart. Det­te vil gjø­re det let­te­re å bli en del av et nytt lo­kal­sam­funn og få jobb.

Ord­nin­gen med in­te­gre­rings­mot­tak er en prøve­ord­ning som skal eva­lu­eres i 2018. Selv om vi må av­ven­te den­ne eva­lu­e­rin­gen, vi­ser de fore­lø­pi­ge re­sul­ta­te­ne så mye bra at vi vil job­be for å vi­dere­føre og ikke minst ut­vi­de ord­nin­gen til fle­re re­gio­ner. Det hand­ler om å gi folk mu­lig­he­ten til å ska­pe sin egen hver­dag. Til å få jobb og tri­ves i sin nye kom­mu­ne. Til å gå fra flykt­ning til sam­funns­bor­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.