He­pa­titt C ver­sus HIV

Faedrelandsvennen - - MENING - PER EGIL HELLING, Lil­le­sand

For en tid si­den ble jeg vit­ne til en de­batt mel­lom en re­pre­sen­tant til­knyt­tet Ci­vi­ta og en fra Hiv­nor­ge.

●● Bakgrunn for de­bat­ten var at Ci­vi­ta-re­pre­sen­tan­ten had­de skre­vet en ar­tik­kel ved­rø­ren­de da­gen prak­sis hvor Hiv-ne­ga­ti­ve menn som har sex med menn og spe­si­elt de med sek­su­ell høy ri­siko­ad­ferd kun­ne få en gra­tis pil­le (PREP) og hind­re smit­te. Da den­ne for­nøy­el­sen kun­ne be­lø­pe seg til opp­i­mot kr 70 000 pr år for lan­dets skatte­be­ta­le­re, men­te ar­tik­kel­for­fat­te­ren at det mu­li­gens kun­ne ha vært be­nyt­tet til and­re medi­sins­ke til­tak og langt på vei var mo­ralsk for­kas­te­lig. Det­te for­di pil­len kun var virk­som mot HIV, mens alle øv­ri­ge kjønns­syk­dom­mer vil­le kun­ne smit­te. Det­te var ikke re­pre­sen­tan­ten for Hiv­Nor­ge enig i da en Hiv-smit­tet vil­le kos­te sam­fun­net langt mer. Selv om den sik­rest be­skyt­tel­se mot de alle er å be­nyt­te kon­dom, var re­pre­sen­tan­ten hel­ler ikke enig i og ar­gu­men­ter­te med at man­ge syn­tes det var ube­ha­ge­lig å be­nyt­te kon­dom for de som prak­ti­ser­te til­fel­dig og hyp­pig sex med man­ge. Som ek­sem­pel ble be­nyt­tet de som had­de til­fel­dig sex hver dag!

I Af­ten­pos­tens de­batt­spal­te 6. juni skri­ver pro­fes­sor Bjørn Ols­vik at He­pa­titt C, den po­ten­si­elt dø­de­li­ge syk­dom­men, var over­re­pre­sen­tert blant homo­sek­su­el­le menn. WHO, Ver­dens helse­or­ga­ni­sa­sjon, an­ty­der at det i ver­den i dag er 32 mil­lio­ner men­nes­ker med HIV, mens det er hele 80 mil­lio­ner med He­pa­titt C, og at den i lø­pet to år vil ta li­vet av langt fle­re en Hiv-po­si­ti­ve.

Det­te fak­tum sier meg at det er på tide at de homo­sek­su­el­les «ube­ha­ge­lig­he­ter» og and­re tar an­svar og be­nyt­ter kon­dom. Sam­ti­dig bør kost­na­den til­knyt­tet pil­len i frem­ti­den be­ta­les av bru­ker­ne. Ikke minst bør ar­bei­det med å re­du­se­re pri­sen på medi­si­nen mot He­pa­titt C in­ten­si­ve­res, slik at en ver­dens­om­fat­ten­de epi­de­mi hind­res. Da det ble nevnt at medi­si­nen var langt bil­li­ge­re i Sve­ri­ge og Dan­mark, kun­ne førs­te skritt være å kjø­pe via et av dis­se lan­de­ne el­ler bedre, sam­kjø­re inn­kjøps­av­ta­le­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.