Spar oss, Grø­van!

Faedrelandsvennen - - MENING - AR­NE TUMYR

Be­dri­ver den høyt re­spek­ter­te stor­tings­re­pre­sen­tant og tid­li­ge­re ord­fø­rer og skole­læ­rer i Lyng­dal, Hans Fred­rik Grø­van, his­to­rie­for­falsk­ning, el­ler er det slik at han ikke har klart å fri­stil­le seg fra den re­li­giø­se in­dok­tri­ne­ring han åpen­bart har vært ut­satt for i hjem­met, på søn­dags­sko­len og i skole­ver­ket for øv­rig?

●● Grø­van er ikke ale­ne om å vil­le ska­pe seg po­li­tisk makt ved hjelp av å frem­stil­le sin re­li­giø­se for­ank­ring som et gode for sam­fun­net. Mot­mak­ten til de «krist­ne ver­di­er», er iføl­ge Grø­van «verdi­nøy­tra­li­tet». Tull og tøys.

Er det uni­ver­sel­le etis­ke gjen­si­dig­het­prin­sip­pet (du skal gjø­re mot and­re hva du vil and­re skal gjø­re mot deg) verdi­nøy­tralt? Er FNS ver­dens­er­klæ­ring om men­neske­ret­tig­he­te­ne verdi­nøy­tra­le? Føl­ger ikke­krist­ne i det­te land en an­nen og kri­tikk­ver­dig verdi­nøy­tral at­ferd? Er Nor­ges lo­ver og in­ter­na­sjo­na­le kon­ven­sjo­ner verdi­nøy­tra­le?

Det er sterkt å be­kla­ge at Grø­van stik­ker un­der stol at hele verdi­grunn­la­get for vårt se­ku­læ­re sam­funn er tuf­tet på bl. a. hu­ma­nis­me, rett­fer­dig­het, de­mo­kra­ti og lik­het for loven – et po­si­tivt verdi­grunn­lag. Grø­van be­dri­ver mer vrang­lære når han skri­ver om vår tu­sen­åri­ge «krist­ne kul­tur­arv»:

«Kut­ter vi ut de ver­di­er den­ne ar­ven står for kut­ter vi røt­te­ne på tre­et vi gjer­ne vil pluk­ke fruk­ter av.» Fulg­te ikke unge Grø­van med i ti­men på læ­rer­sko­len da de had­de un­der­vis­ning om det nor­rø­ne sam­funn?

Histo­ri­ker­ne for­tel­ler oss at Nor­ge som retts­stat har røt­ter i det før­krist­ne ting­sys­te­met - og kan reg­nes som et av ver­dens elds­te rett­sys­te­mer - som tro­lig går helt til­ba­ke til før Kris­ti fød­sel. I det nor­rø­ne sam- funn an­streng­te gu­de­ne seg for å opp­rett­hol­de lov og or­den. Fa­vo­ritt­gu­den Tor med ham­me­ren (som har fått tors­dag viet til seg) var opp­tatt av og ver­net i sær­lig grad om rett­fer­dig­het, lov og or­den.

Si­den kom de kri­gers­ke re­li­giøst be­sat­te van­da­le­ne og inn­før­te en ny religion ved hjelp av et til­nær­met folke­mord. Si­den kom de krist­ne med «kris­ten­ret­ten» og gjor­de mot­stand mot de fles­te po­si­ti­ve for­bed­rin­ger for men­nes­ke­ne. Nå skul­le det byg­ges et sam­funn til Guds ære!

Det er det­te sam­fun­net Grø­van vil byg­ge vi­de­re ut. Spar oss, Grø­van!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.