Lat­ter­lig Ib­sen­fore­stil­ling

Christian He­stø fra Bir­ke­nes gir seg i kast med Ib­sen på utra­di­sjo­nelt vis.

Faedrelandsvennen - - KULTUR -

– Vi kød­der på en måte med en klas­si­ker. Vi tar den på al­vor, men har la­get hu­mor av den, sier Christian He­stø.

Sam­men med res­ten av tea­ter­grup­pa Sva­ke pro­duk­sjo­ner er bir­ke­len­din­gen klar for en mildt sagt om­ar­bei­det ver­sjon av Ib­sens «Fru­en fra ha­vet».

Her­lig­he­ten har fått tit­te­len «Fru­en fra Salt­hol­men» og spil­les i dag og i mor­gen i ha­gen til Lil­le­sand Ho­tel Nor­ge. For­uten He­stø, er også Andrea Rud­land Haa­ve, Solveig Bjer­re Pe­ter­sen og Ve­gar Mel­fjord med i en­sem­blet.

Bø­lin­gen har skre­vet ma­nu­set i fel­les­skap, og He­stø har re­gi­en. Ar­bei­det be­gyn­te så vidt etter nytt­år, og nå har de hatt en svært in­ten­siv uke i hu­set til Chris­ti­ans for­eld­re på Rugs­land i Birke­land.

– Vi job­ber døg­net rundt. Nes­ten iall­fall, sier han.

He­stø er bare 26 år, men har al­le­re­de lang farts­tid bå­de som skue­spil­ler og re­gis­sør. Al­le­re­de som 14-åring re­gis­ser­te han sin førs­te hel­af­tens spille­film. Han har også spilt miljø­ak­ti­vis­ten Hå­kon Bor­gre­vinck i såpe­se­ri­en Ho­tel Cæ­sar og le­det Tv-pro­gram­met Me­ga­fon på NRK Su­per. Som pro­du­sent har han fire spille­fil­mer og en kort­film på sam­vit­tig­he­ten. Si­den nytt­år har han vært an­satt som skue­spil­ler på Kil­den.

«Fru­en fra Salt­hol­men» er in­spi­rert av Ib­sens dra­ma, «Fru­en fra ha­vet», og be­skri­vel­sen av grup­pas va­ri­ant, er til for­veks­ling lik Ib­sens his­to­rie: En kvin­ne sli­tes mel­lom to menn og må ta et valg mel­lom det skrem­men­de og spen­nen­de, el­ler det sta­bi­le og sik­re.

Men bort­sett fra den grunn­leg­gen­de te­ma­tik­ken, er det lite som er med vi­de­re fra ori­gi­nal­styk­ket. Der Hen­rik gikk for dra­ma, går Christian og gjen­gen for for­vik­lings­ko­me­die.

– Det er de­fi­ni­tivt in­gen tro ori­gi­nal­tolk­ning, sier Solveig, til an­er­kjen­nen­de nikk fra res­ten av trup­pen.

SELVOPPTATTE SKUESPILLERE

Gjen­gen for­kla­rer at mye av ko­me­di­en opp­står i de­res iro­ni­se­ring over skue­spil­ler­yr­ket.

– Skuespillere er jo for­fer­de­lig selvopptatte, sier Christian.

– Noen iall­fall, mo­de­re­rer Andrea.

– Ja, ikke alle, kon­klu­de­rer Christian.

De me­ner li­ke­vel at even­tu­el­le Ib­sen-pu­ris­ter kan ta det helt med ro.

– Det er ikke et for­søk på å dri­te ut Ib­sen, hel­ler på å dri­te ut oss selv, sier Christian.

Stein Win­ge har også bi­dratt inn til fore­stil­lin­gen. Han har blant an­net hatt rol­ler i NRK-SE- rie­ne «Kam­pen om tungt­van­net» og «Ko­se­lig med peis». Som re­gis­sør har han vært gjen­nom om­trent det som fin­nes av Ib­sen­ma­te­ria­le.

– Han har ikke hatt re­gi­en her, men skul­le kan­skje øns­ke han had­de det, sier Solveig, til lat­ter fra de and­re.

SKAL TA OVER VER­DEN

De fire skue­spil­ler­ne traff hver­and­re da de stu­der­te skue­spill ved Wes­ter­dals Oslo ACT. Etter de gikk ut med en bachel­or­grad i lom­ma i fjor vår, har de tur­nert med fore­stil­lin­gen «Flott, takk skal du ha», i til­legg til å dri­ve med di­ver­se pro­sjek­ter på hver sin kant.

Etter fore­stil­lin­ge­ne er over, drar grup­pa hver til sitt, før det blir nye fore­stil­lin­ger med «Flott, takk skal du ha» i ok­to­ber. He­stø blir blant an­net å se i tea­ter­styk­ket «An­ne Franks søs­ken».

Om mot­ta­kel­sen av «Fru­en fra Salt­hol­men» blir bra, ser de ikke bort ifra at det kan bli fle­re fore­stil­lin­ger. El­lers mang­ler det ikke på fram­tid­sam­bi­sjo­ner for grup­pa.

– Vi skal ta over ver­den, sier Ve­gar tørt, til hum­ring rundt bor­det.

Det er ikke et for­søk på å dri­te ut Ib­sen, hel­ler på å dri­te ut oss selv.

CHRISTIAN HE­STØ

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

Christian He­stø og Andrea Rud­land Haa­ve gir en li­ten smake­bit på hva som ven­ter pub­li­kum i ho­tell­ha­gen i Lil­le­sand.

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

Tea­ter­grup­pa Sva­ke pro­duk­sjo­ner, be­stå­en­de av Christian He­stø (fra ven­st­re), Ve­gar Mel­fjord, Solveig Bjer­re Pe­ter­sen og Andrea Rud­land Haa­ve.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.