Sjokk­rock­er holder frem­de­les ko­ken

Faedrelandsvennen - - KULTUR - RUNE SLYNGSTAD

ROCK Alice Cooper

«Para­nor­mal» Ear­mu­sic

Alice Cooper nær­mer seg 70 år. Det for­hind­rer ham ikke å gi ut et av sine bes­te al­bum på len­ge.

Han he­ter egent­lig Vin­cent Damon Fur­ni­er. I hele sitt lan­ge rocke­liv har han vært to uli­ke per­soner, én som seg selv pri­vat, og én som den tea­trals­ke og blo­di­ge sjokk­rocke­ren Alice Cooper. En tro­fast fan­ska­re har fulgt ham fra 70-tal­let og fram til i dag. De som har gjort det kan slå fast at hans 27. stu­dio­al­bum ab­so­lutt holder mål.

Alice Cooper fant ut at det bes­te var å være uten rus på midt­en av 80-tal­let. El­lers had­de han ikke vært der han er nå. Stem­men hans er kan­skje ikke like sterk og auto­ri­tær, men han kan fort­satt le­ve­re ål­rei­te rocke­lå­ter i et spenn mel­lom tung­rock, glam­rock og bal­la­der. På det­te al­bu­met får han god hjelp av U2-trom­mis, Lar­ry Mul­len, på ni av lå­te­ne. I til­legg kom­mer Ro­ger Glo­ver fra De­ep Purple inn­om sam­men med ZZ Top’s Bil­ly Gib­bons, pluss at pro­du­sen­ten fra 70-tal­let, Bob Ez­rin og gam­le band­med­lem­mer gjør det­te til en god re­tro-opp­le­vel­se med nye lå­ter.

Her er man­ge vel­kjen­te riff og over­gan­ger, og ikke så mye vi kan kal­le ny­ska­pen­de. Men det var nep­pe me­nin­gen, hel­ler. Pla­nen var å gjen­ska­pe de gode, gam­le rocke­kne­pe­ne. Al­ler fi­nest er nok den Beatles-in­spi­rer­te «The Sound of A». På slut­ten av al­bu­met vi­ser Alice Cooper hvor stor og god han var – og er – med live­ver­sjo­ner av rocke­klas­si­ke­re som «Schools Out», «Bil­lion Dol­lar Ba­bies» og «No Mo­re Mr. Nice Guy».

Det lå­ter bra.

FOTO: NTB SCANPIX

Alice Cooper spil­te på Sen­trum Sce­ne i Oslo i juli. Nå er han ak­tu­ell med al­bu­met «Para­nor­mal».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.