10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

11. AU­GUST 2007

●● Vågs­bygd­fol­ket trues med enda fle­re år i bil­kø. Over­skri­del­ser på vei­byg­gin­gen i Lister kan føre til at nye vei­er i Kristiansand ut­set­tes. Vest-ag­der fyl­kes­kom­mu­ne stre­ver nem­lig med at de har lo­vet mer pen­ger til nye vei­er enn fyl­kes­po­li­ti­ker­ne har å rut­te med. Etter en kost­nads­sprekk på 123 mil­lio­ner kro­ner på Lister-pak­ken er fyl­ket helt av­hen­gig av eks­tra­or­di­næ­re mid­ler fra sta­ten for at v vei­byg­gin­gen i vest skal bli full­ført og det sk skal være igjen pen­ger til vei­ene rundt Kris­tia tian­sand. – Får vi ikke dis­se eks­tra mid­le­ne, vil k kon­se­kven­se­ne være dra­ma­tis­ke, sier fyl­kesor kes­ord­fø­rer Tho­re Wes­ter­moen (KRF) Ny­lig av­vis­te s stats­sek­re­tær Stei­nar Tunges­vik i Sam­ferd­sels­dep sels­de­par­te­men­tet fyl­kets bønn om mer pen­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.