25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

11. AU­GUST 1992

●● Det var in­gen ende på gode ord da ge­ne­ral­sek­re­tæ­ren i Nor­ges Røde Kors, Sven Molle­kleiv, inn­viet det nye ak­ti­vi­tets­hu­set på Ha­rald­vi­gen Leir­sko­le i går. Men takk­nem­me­lig­het me­lig­he­ten er kan­skje størst blant de man­ge tu­sen barna som vet hva Ha­rald­vi­gen har be­tydd for dem gjen­nom 25 år. Re­pre­sen­tan­ter fra Kristiansand kom­mu­ne, samt fle­re til­lits­valg­te og an­sat­te i Røde Kors, møt­te fram for å hyl­le den po­pu­læ­re sko­len. Etter bløt­kake­fes­ten og gave­drys­set for bå­de 25-årsj ju­bi­le­et og inn­vi­el­sen sa ge­ne­ral­sek­re­tær Molle­kleiv at Ha­rald­vi­gen har lyk­kes med å in­te­gre­re funk­sjons­hem­me­de sam­men med and­re barn og ung­dom­mer. – Tak­ket være n ny­byg­get kan nå enda fle­re opp­le­ve ste­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.