QUIZEN

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

1. Hvil­ket navn er ”Je­ho­va” en an­nen form for?

2. Hva kal­les krop­pens størs­te ner­ve?

3. Hvem skrev bo­ken om Dra­cu­la?

4. Hvil­ket stjerne­tegn er du født i hvis du har burs­dag 23. ok­to­ber?

5. Hva bru­ker man gua­no til?

6. Når fei­rer Ne­der­land sin na­sjo­nal­dag?

7. Hvil­ken sport for­bin­der du med Espen Kn­ut­sen?

8. Hva er en ka­russ?

9. Hvil­ket land til­hø­rer øya Ibi­za?

10. Hvil­ket is­landsk-eid lav­pris­fly­sel­skap med ho­ved­sete i Kø­ben­havn gikk kon­kurs i 2008?

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.