John­sen fryk­ter at gul­let glip­per for gam­le­klub­ben

Faedrelandsvennen - - SPORT - NTB

Tid­li­ge­re Chelsea-spil­ler

Er­land John­sen hå­per på nytt se­rie­gull til Lon­don-la­get i 2017/2018, men fryk­ter at Man­ches­ter City og Pep Guar­dio­la blir for ster­ke.

John­sen var i Chelsea i pe­rio­den 1989-1997. I 1995 ble midt­stop­pe­ren kå­ret til årets spil­ler i Lon­don-klub­ben, og han føl­ger fort­satt med de blå.

50-årin­gen tror Chelsea vil kjem­pe i top­pen også kom­men­de se­song, men inn­røm­mer at han ikke tror Pre­mi­er League-gul­let hav­ner i Lon­don, vel vi­ten­de om at et lag ikke har klart å for­sva­re tit­te­len si­den Man­ches­ter Uni­ted gjor­de det i 2008/2009.

– Jeg tror det blir 2.-plas­sen på Chelsea. Jeg er stygt redd for at

FAKTA Slik spil­les førs­te se­rie­run­de

● Fre­dag 11. au­gust: Ar­se­nal – Leices­ter 20.45.

● Lør­dag 12. au­gust: Wat­ford – Li­ver­pool 13.30, Chelsea – Burn­ley 16.00, Crys­tal Palace – Hud­der­s­field, Ever­ton – Sto­ke, Sout­hamp­ton – Swan­sea, West Bromwich – Bourne­mouth, Brighton – Man­ches­ter City 18.30.

● Søn­dag 13. au­gust: New­cast­le – Tot­ten­ham 14.30, Man­ches­ter Uni­ted – West Ham 17.00.

gul­let går til City den­ne se­son­gen. City og Man­ches­ter Uni­ted har hand­let vel­dig smart så langt. Beg­ge blir ster­ke gull­kan­di­da­ter, sier John­sen.

Han ir­ri­te­rer seg over at Uni­ted sik­ret seg Ever­ton-spis­sen Ro­me­lu Lu­ka­ku. Chelsea hen­tet i ste­det Ál­va­ro Mora­ta fra Re­al Mad­rid.

– Jeg hå­pet på Lu­ka­ku. Han er kan­skje den bes­te spis­sen i Eng­land nå. Chelsea har vært vel­dig av­hen­gig av Diego Cos­ta, og det blir ikke lett å er­stat­te ham. Man er av­hen­gig av en stor og sterk mål­sco­rer på topp, så det be­kym­rer meg litt at Cos­ta ser ut til å dra, sier John­sen.

Cos­ta skal ha et an­spent for­hold til ma­na­ger An­to­nio Con­te. Det ven­tes at spis­sen for­la­ter Chelsea i som­mer.

– Hva med Mora­ta? Kan han ta over Cos­ta-rol­len?

– Jeg tror ikke Mora­ta har sam­me ka­pa­si­tet som Cos­ta. Det vil over­ras­ke meg. Dess­uten kom­mer Mora­ta rett fra spansk fot­ball. Man tren­ger ofte litt tid på å til­pas­se seg fy­sisk til Pre­mi­er League etter en over­gang fra La Li­ga, sier John­sen.

50-årin­gen leg­ger sam­ti­dig til at han stus­ser over sal­get av Ne­man­ja Ma­tic til Uni­ted.

– Han var en av mine fa­vo­rit­ter, bå­de som type og spil­ler, sier John­sen.

FOTO: NTB SCANPIX

Ce­sar Az­pi­li­cue­ta (f.v.), Thi­baut Courtois og res­ten av Chelsea tap­te mot Ar­se­nal i Com­mu­ni­ty Shield sist lør­dag. Tid­li­ge­re Chelsea-spil­ler Er­land John­sen tror de blir nest best også i se­ri­en.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.