Skall­dyr­suk­ses­sen

Det star­tet med et brak i 1988, fort­sat­te med ka­ta­strofe­øko­no­mi og rølpe­fyll, men nå frem­står Skall­dyr­fes­ti­va­len som den fa­mi­lie­fes­ten den var ment å være. Nå er ut­ga­ve num­mer 30 i gang.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: JARLE R. MARTINSEN jarle.martinsen@fvn.no

– Det er en her­lig helg der det skjer mas­se i byen for alle, sier Kris­tin Ki­le (28), hen­nes mor­mor Bet­ty Stus­vik (77) og mor, Lin­da Ki­le (54).

Det var rett og slett ikke helt til å tro, men etter uke­vis der reg­net har bøt­tet ned så slo vær­gu­de­ne til med knall­blå him­mel på fes­ti­va­lens førs­te dag. Det har ikke mang­let på elen­dig vær i his­to­ri­en til fes­ti­va­len, som i 2014 da an­sat­te måt­te hen­ge seg på mat- tel­te­ne for at de ikke skul­le fly av går­de.

Da Fædre­lands­ven­nen gikk langs gå­gata og Brygge­gata tors­dag etter­mid­dag, var det godt med folk, men stor­inn­ryk­ket kom­mer nep­pe før utpå da­gen fre­da­gen.

FUNGERER BEDRE

Men alt­så: Kris­tin, Bet­ty og Lin­da had­de ben­ket seg med et glass hvit­vin, kla­re for skall­dyr­fes­ti­val num­mer 30.

– Fes­ti­va­len har blitt mye bedre de sis­te åre­ne. Jeg kan godt hus- ke lang­bor­det med skall­dyr fra 1990-tal­let som fun­ger­te dår­lig. I ste­det har dis­se mat­tel­te­ne kom­met som er mye mer tri­ve­lig, sier Lin­da.

Bor­ten­for fin­ner vi en god gjeng fra Stav­an­ger. De har leid hyt­te i Søgne og sat­te tors­dag mor­gen kur­sen for Mandal.

– Skall­dyr­fes­ti­va­len er vel­dig kjent for ro­ga­lands­folk. Det er en tri­ve­lig fes­ti­val med mye god mat og un­der­hold­ning. Vi hø­rer bare fint om ar­ran­ge­men­tet, sier Sis­sel G. Kris­ti­an­sen.

KJØPT HYT­TE

I tel­tet til Mar­na Cafe mø­ter vi To­ve og Alf Ner­hus fra Sand­nes som er her for førs­te gang. De har ak­ku­rat kjøpt seg hyt­te på Treg­de, og me­ner de knapt kun­ne fått bedre start på sin til­væ­rel­se i Mandal.

– Det vir­ker vel­dig bra, sier de og blir ser­vert av Mor­ten Eke­land, kjent Sv-po­li­ti­ker i Mandal. Han tar på seg «ser­ve­rings­uni­for­men» hver fes­ti­val bare for­di han sy­nes det er gøy!

TROR På RO

Rus­len­de bort­over Brygge­gata stø­ter vi så på po­liti­fol­ke­ne Tho­mas (vil­le ikke ha etter­navn i avi­sa) og Ron­ni Ellef­sen. Po­li­ti­et har en noe for­høy­et be­red­skap den­ne hel­ga.

– Men vi bå­de hå­per og tror det­te vil gå rik­tig så ro­lig for seg. Det er man­ge år si­den fes­ti­va­len var kjent for bråk og fyll, det slip­per vi for­hå­pent­lig­vis også i år, sier Ellef­sen.

BETYR MYE

Til slutt går vi inn i skobu­tik­ken Tønne­sen Ma­ga­si­net 1937. Her for­tel­ler inne­ha­ver Grethe Tønne­sen at hun har 24 per­soner på jobb den­ne hel­ga. Til sam­men­lig­ning er det kun 5–6 i fe­bruar­da­ge­ne.

– Den­ne hel­ga betyr vel­dig mye for oss, for næ­rings­li­vet, og for hele Mandal. Fes­ti­va­len har i åre­vis satt byen på kar­tet, sier hun.

Caro­li­ne Tjore­land We­ber er ser­vi­tør i mat­tel­tet til Mar­na Cafe. Hun had­de en hek­tisk dag tors­dag med å ser­ve­re skall­dyr­mat, og mind­re hek­tisk blir det ikke i hel­ga.

ALLE FOTO: JARLE R. MARTINSEN

Tre ge­ne­ra­sjo­ner ko­ser seg i det fan­tas­tis­ke væ­ret på Skall­dyr­fes­ti­va­lens førs­te dag: Kris­tin Ki­le (28), hen­nes mor­mor Bet­ty Stus­vik (77) og hen­nes mor, Lin­da Ki­le (54).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.