Nes­te år vil han ha Michel­le Oba­ma til aren­dal

Øystein Dju­pe­dal gle­der seg som et barn til den sjet­te Aren­dal­s­uka som åp­ner med parti­le­der­de­batt man­dag. Ba­byen hans er blitt kjempe­stor, men Aust-ag­ders mest kjen­te trøn­der har enda stør­re pla­ner.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULEBERG odd.inge.uleberg@fvn.no

–Vi har fått i gang Nor­ges vik­tigs­te po­li­tis­ke møte­sted, og det­te er ikke noe en­manns­show, selv om jeg job­ber bå­de sent og tid­lig. Av­døde Stein Gauslaa må æres. Ord­fø­rer­ne i Aren­dal og kom­mu­nen har vært helt sen­tral. Vi har skapt noe svært vik­tig.

– Må­let var at po­li­tik­ken skal møte sam­fun­net, men er det ikke bare eli­ten som mø­ter eli­ten?

– Nei, så langt der ifra. I fjor had­de vi 500 i snitt på hvert av de rundt 30 ho­ved­ar­ran­ge­men­te­ne. I år skal det til sam­men være over 775 ar­ran­ge­men­ter i byen. Eli­ten er der, men det er san­ne­lig også man­ge tu­sen sam­funns­en­ga­sjer­te og po­li­tisk en­ga­sjer­te men­nes­ker. Vi reg­ner med 70.000 men­nes­ker i byen nes­te uke.

– Er det i ferd med å bli for stort?

– Nei, den kan vokse vi­de­re, men det er klart det er en gren­se. Det kan være over­vel­den­de for man­ge, for­di det er så utro­li­ge mye å vel­ge i. Vi opp­ford­rer folk til å lese pro­gram­met godt, så ikke de går glipp av det de er mest in­ter­es­sert i.

– Hva er årets høyde­punkt?

– John Podesta job­bet 12 år for pre­si­dent Clin­ton og Oba­ma og var valg­kam­spjef for Hil­la­ry. Det blir vel­dig spen­nen­de å høre ham. Parti­le­der­de­bat­ten førs­te dag, men jeg vil også frem­heve sam­ta­len mel­lom Kåre Wol­loch og An­ne Gros­vold og and­re om uten­for­skap og om alt egent­lig går til hel­ve­te nå. Den vil gjø­re man­ge klo­ke­re.

– Tror du man­ge kom­mer for å høre på det?

– Det vik­tigs­te for oss som dri­ver på med det­te er å spre klok­skap. De førs­te åre­ne in­vi­ter­te vi nes­ten bare po­li­ti­ke­re. Det har vi end­ret på. De ble alt­for mye kran­gel, for de­res jobb er jo å få fram po­li­tis­ke for­skjel­ler. Nå har vi all­tid med eks­per­ter og fag­folk i de­bat­te­ne. Må­let er at alle som be­sø­ker Aren­dal­s­uka, skal gå litt klo­ke­re hjem enn de kom.

I år me­ner Dju­pe­dal det­te er vik­ti­ge­re enn noen gang. Han snak­ker om mør­ke sky­er i ho­ri­son­ten, og at vi da må heg­ne om folke­sty­ret og lage are­na­er hvor po­li­tis­ke me­nin­ger kan bry­tes i åpen­het på en si­vi­lil­sert måte.

– I Euro­pa sit­ter det bru­ne ele­men­ter i man­ge re­gje­rin­ger. Yt­re høy­re sty­rer bå­de i Un­garn og Slo­va­kia, og i Kristiansand mar­sje­rer na­zis­te­ne i ga­te­ne. I Aren­dal skal in­gen mar­sje­re. Der skal vi til­by tro på folke­sty­ret og de­mo­kra­ti i prak­sis. Vi må ald­ri mis­te tro­en på det en­kel­te men­nes­ket og ver­di­en av fri­het og mang­fold, sier Dju­pe­dal

– Er det der­for du har en drøm?

– I år fikk vi John Podesta. Vel­dig spen­nen­de. Vi kun­ne fått Da­vid Ca­me­ron, men han ble for dyr. To­ny Blair grei­de vi ikke å lan­de. Drøm­men nes­te år er Michel­le Oba­ma. Det rør­te meg sterkt da hun sa «When they go low, we go high» un­der sist pre­si­dent­valg­kamp. På Aren­dal­s­uka skal vi være med å sik­re at vi går høyt i møte med de de­struk­ti­ve kref­te­ne som vil ta oss alle ned.

– Ange­la Mer­kel da?

– Ja, du har velt hørt ryk­te­ne om at jeg len­ge har øns­ket hen­ne til Aren­dal. Og det øns­ket er bare blitt ster­ke­re. For nå er hun Euro­pas frems­te leder og en auto­ri­tet på mang­fold, to­le­ran­se og økt fel­les­skap. Hun står støtt når and­re vak­ler. En im­po­ne­ren­de po­li­tisk skik­kel­se.

– Blir Aren­dal­s­uka mer og mer in­ter­na­sjo­nal og opp­tatt av de sto­re nav­ne­ne?

– Vi er så hel­dig å ha uten­riks­tje­nes­ten med på la­get. Når vi øns­ker noen, bi­står UD oss det de kan. Der­med er vi først i køen om de sto­re nav­ne­ne. Det vil vi ut­nyt­te. Men vi skal også all­tid være uka hvor du kan gå og slent­re rundt Pol­len og pra­te med lan­dets frems­te po­li­tis­ke le­de­re. Det er sje­len. Men vi må også ta tak de sto­re in­ter­na­sjo­na­le spørs­må­le­ne som pre­ger oss alle.

– Det er jo en uke fram fra glem­se­len for deg også, som gam­mel riks­po­li­ti­ker. Er du opp­tatt av det?

– Nå som jeg er råd­gi­ver på UIA, er jeg mind­re i det of­fent­li­ge. Men jeg job­ber med Aren­dal­s­uka minst fire må­neds­verk i året – og tak­ker ar­beids­gi­ve­ren som lar meg få lov. Selv­sagt er det moro å tref­fe kjen­te og være midt i ma­ne­sjen, men un­der uka job­ber jeg mye og har ikke ka­pa­si­tet til sene kvel­der. Det blir alt­for lite tid til ming­ling og so­sia­le ak­ti­vi­te­ter.

– Hva er nøk­ke­len til suk­ses­sen?

– Den fel­les møte­plas­sen som ska­pes for­di vi har en pro­gram­ko­mi­té som ar­ran­ge­rer na­sjo­nalt vik­ti­ge de­bat­ter i til­legg til alle ar­ran­ge­men­te­ne som or­ga­ni­sa­sjo­ner og par­ti­er fin­ner på. Al­me­dalsveckan i Sve­ri­ge mis­un­ner oss det. Der er hvert par­ti ar­ran­gør for en dag. Da blir det ikke så mye fel­les­skap. Og der borte er det nok mye mer eli­te som tref­fer eli­te enn her hos oss. Aren­dal­s­u­kas suk­sess er smelte­di­ge­len, og at folk kan lære av hver­and­re.

– Men det sies at få kris­tian­san­de­re tar tu­ren?

– Grei­er jeg å skaf­fe Michel­le Oba­ma, kom­mer nok kristansan­der­ne også, skal du se. Sør­len­din­ge­ne kom­mer de, men det kan all­tids bli fle­re...

FOTO: KJARTAN BJELLAND

Øystein Dju­pe­dal har vært med å ska­pe ei po­li­tisk fest­uke som har vokst seg stør­re enn han vå­get å håpe. Men Dju­pe­dal vil vi­de­re. Nå lo­ver han å gjø­re alt som er mu­lig for å få Michel­le Oba­ma til Aren­dal nes­te år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.