Sand­berg møt­te eks­per­ti­sen

Fis­keri­mi­nis­ter Per Sand­berg (Frp) ble møtt av klar tale da han traff fiske­re på bryg­ga i Høl­len.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

– Di­rek­to­ra­tet er vår størs­te fien­de, og by­rå­kra­te­ne der her­ser med oss. Var det opp til dem, kun­ne vi like godt stengt ned hele Nord­sjø­en, smalt det fra fisker Ove Pet­ter­sen (78).

Over reke­res­te­ne, på den and­re si­den av bor­det, satt fis­keri­mi­nis­ter Per Sand­berg (Frp), som tors­dag la valg­tur­ne­en inn­om bryg­ga i Høl­len.

Der var­tet lo­ka­le fiske­re opp med re­ker, loff – og kri­tikk av minste­må­let på re­ke­ne.

– BYRÅKRATIET ER FIENDEN

– Un­der kri­gen prøv­de tys­ker­ne å stop­pe oss med mi­ner. Kyst­vak­ta nek­ter oss reke­fis­ke om vi har mer enn ti in­di­vi­der som er un­der minste­stør­rel­sen. Det er helt utro­lig, men­te Søg­nes elds­te ak­ti­ve fisker.

78-årin­gen trå­ler re­ker i Nord­sjø­en og Ska­ger­rak sam­men med søn­nen på M/S Lille­vig. Til tross for frust­ra­sjo­nen me­ner Pet­ter­sen det er grunn til å si seg for­nøyd med Sand­berg:

– Han har mot til å ta tak i by­rå­kra­te­ne, for de må sty­res, fast­slo nes­to­ren.

VARSLER REGULERINGER

Mi­nis­te­ren had­de for øv­rig med seg en fersk fiske­ri­ny­het, om det om­strid­te leppe­fis­ket.

– For­skrif­ten ble sig­nert i går. Nå har vi satt en far­tøy­kvo­te på 75.000 leppe­fisk, og et topp­tall på 20 mil­lio­ner fisk to­talt. Så får vi gjø­re noen er­fa­rin­ger. Å stop­pe det helt, er ikke ak­tu­elt, men det kom­mer mer reguleringer, vi ser at den tøf­fe be­skat­nin­gen går ut over be­stan­den, sier Sand­berg.

Leppe­fis­ket, som star­tet i juli, kan være eks­tremt lu­kra­tivt, og en­kel­te stor­ak­tø­rer kan tje­ne opp mot 30.000 kro­ner da­gen.

LUKRATIV SOMMERJOBB

17 år unge Oda So­fie Pet­ter­sen, som ser­ve­rer re­ker til mi­nis­te­ren og de and­re frem­møt­te på bryg­ga i Høl­len, er blant pro­fi­tø­re­ne. Hun har tjent ung­doms­kvo­ten på 50.000 kro­ner på fire uker med fisket.

– Det er bra pen­ger for en sommerjobb, det! Jeg har vært ute i jol­la sam­men med fet­te­ren min. Vi har tjue tei­ner, og har vært ute fle­re gan­ger hver enes­te dag, så det har vært mye jobb, for­tel­ler hun.

Per Sand­berg sier han ikke kun­ne vært mø­te­ne med fiskeri­eks­per­ti­sen – alt­så fot­fol­ket – for- uten, selv om han også må tåle ram­salt kri­tikk.

– Uan­sett hva man gjør som fis­keri­mi­nis­ter, blir ikke alle gla­de lak­ser. Men jeg får utro­lig mye god in­for­ma­sjon av å rei­se lan­det rundt og møte folk. Det var sånn vi fant løs­nin­gen på sa­ken om jour­nal­fø­ring av fisk, sier han.

NÆRING I VEKST

Sand­berg er im­po­nert over hva fisker­ne i Søgne har fått til.

Flå­ten be­står av 45 far­tøy­er, sys­sel­set­ter åtti per­soner (om bord), og de fire sis­te åre­ne er det in­ves­tert 350 mil­lio­ner kro­ner i næ­rin­gen, iføl­ge Carl Aamodt, leder av Søgne fisker­lag.

– Søgne-flå­ten har bå­ter i alle om­rå­der, og grün­der­ne i byg­da har vært opp­tatt av å an­set­te lo­ka- le. Her skjer mye verdi­skap­ning rett uten­for stue­døra til folk, noe jeg tror man­ge ikke er klar over, sier han.

KJØPTE NY BÅT

Det sis­te til­skud­det til far­tøy-flå­ten står kom­pi­se­ne Mor­ten Foss (27) og André Try (29) for.

Ved kai i Høl­len lig­ger trå­le­ren Pilot, som de har hen­tet på Lan­ge­nes for bare noen ti­mer si­den. 12 mil­lio­ner kro­ner be­tal­te de for en 29 år gam­le og 90 fot sto­re her­lig­he­ten.

– Det er mye pen­ger, vi vil helst ikke ten­ke på det nå. Vi kjen­ner som­mer­fug­le­ne i ma­gen, og gle­der oss til å kom­me i gang, sier de to.

Søn­dag drar de ut på sin førs­te tur for å trå­le re­ker i Ska­ger­rak.

ALLE BILDER: HEIDA GUDMUNDSDOTTIR

Fis­keri­mi­nis­ter Per Sand­berg (Frp) ble møtt med ram­salt kri­tikk av by­rå­kra­te­ne i Fis­keri­di­rek­to­ra­tet da han gjes­tet Høl­len bryg­ge tors­dag. Foran ham sit­ter Ove Pet­ter­sen (78), Søg­nes elds­te ak­ti­ve fisker, som me­ner by­rå­kra­te­ne her­ser med fisker­ne. Stå­en­de til høy­re Carl Aamodt i Søgne fisker­lag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.