«Det psy­kia­tris­ke sys­te­met»

Faedrelandsvennen - - MENING - PAUL T. ANDERSON

Ove Moe skri­ver 29/7 at han er «… vel­dig i tvil om det psy­kia­tris­ke sys­te­met er godt nok». Han er ikke ale­ne om det.

●● Det er fort­satt for man­ge sving­dørs­pa­si­en­ter som har man­ge inn­leg­gel­ser og alt­for tid­lig ut­skriv­ning, gang på gang.

Selv om det er gjort man­ge for­bed­rin­ger i de se­ne­re år, er det fort­satt man­gel på plasser og man­gel på be­hand­le­re i psy­kia­tri­en.

Men den størs­te man­ge­len er at alt­for man­ge in­sti­tu­sjo­ner er blitt ned­lagt. Tan­ken bak er god: Pa­si­en­ten skal få bo hjem­me og få opp­føl­ging fra et team. Dess­ver­re er det man­ge psy­kia­tris­ke pa­si­en­ter som ikke har til­strekk­lig bo­evne. Dis­se er «for fris­ke» til å bo på in­sti­tu­sjon, og for syke til å bo hjem­me.

Når de gam­le in­sti­tu­sjo­ne­ne ble ned­lagt, falt en rek­ke pa­si­en­ter «mel­lom to sto­ler». Det­te er en opp­ga­ve for po­li­ti­ker­ne som må skaf­fe seg over­sikt over hvor man­ge psy­kia­tris­ke pa­si­en­ter som ikke har et ade­kvat til­bud. Det som tid­li­ge­re var in­sti­tu­sjo­ner, er blitt mid­ler­ti­di­ge «tre­nigs­sen­te­re» som skal tre­ne opp pa- si­en­te­ne til å få «bo­evne». Her er det kla­re be­grens­nin­ger på bo­ti­den, og pa­si­en­te­ne står i kø.

Med dia­gno­sen schi­zo­fre­ni, er pa­si­en­ten stemme­styrt og mang­ler ini­tia­tiv. Ofte er det slik at det går bra når noen er til ste­de og mo­ti­ve­rer til et ar­beid el­ler dag­li­ge gjøre­mål. Men i det pa­si­en­ten er ale­ne, vil alt ini­tia­tiv for­svin­ne og ved­kom­men­de syn­ker som re­gel ned i pas­si­vi­tet. I gam­le da­ger het det­te «ung­doms­sløv­sinn» som er en god be­teg­nel­se for til­stan­den. Pa­si­en­ter med den­ne dia­gno­sen, vil som re­gel ha det best på en in­sti­tu­sjon; men de fles­te av dis­se er ned­lagt.

Po­li­ti­ke­re: Våkn opp!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.