Dags­nytt 18 igjen

Faedrelandsvennen - - MENING - KJELL PE­DER­SEN

Dags­nytt 18 er der igjen med de­bat­tan­ter som snur pro­ble­me­ne på ho­det.

●● Når Syl­vi List­haug (Frp) opp­ford­rer til å si ifra hvis noen snyl­ter på sta­ten, i form av asyl­sø­ke­re som sø­ker be­skyt­tel­se fra lan­det de har rømt ifra men rei­ser til­ba­ke på fe­rie når de har fått opp­hold her. Da kal­ler venstre­si­den det for «an­gi­ve­ri» og tar sterk av­stand fra det.

Da An­ni­ken Huit­feldt (Ap) i 2013 opp­ford­ret folk til å si ifra hvis noen snyl­tet på NAV, da var det ikke snakk om an­gi­ve­ri.

Hvis de ly­ver om be­skyt­tel­ses­be­hov, så lu­rer de UDI. De sam­me men­nes­ke­ne har høyst sann­syn­lig også snyl­tet på NAV, for de er vel ikke selv­for­sør­get når de kom­mer.

Hvor lig­ger mo­ra­len i det­te? Har venstre­si­den i po­li­tik­ken sine egne mo­ral­be­gre­per? Og sy­nes de at løgn og be­drag skal være lov for inn­vand­re­re? Er det så mye ver­re hvis det sam­me for­sla­get kom­mer fra Frp?

Jeg vil kal­le dis­se po­li­ti­ke­re og «for­stå­seg­på­ere» for fals­ke og uær­li­ge, og at de opp­ford­rer til be­dra­ge­ri.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.