FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Bio­driv­stoff

● Driv­stoff pro­du­sert av bio­lo­gisk ma­te­ria­le som raps, mais, suk­ker­rør, flis, res­ter av trær el­ler mat­av­fall.

● Bioe­ta­nol kan bru­kes av ben­sin­bi­ler, mens bio­die­sel bru­kes av die­sel­kjøre­tøy­er.

● Bio­driv­stoff for­år­sa­ker CO2ut­slipp un­der for­bren­nin­gen. Når plan­ter dyr­kes for å pro­du­se­re nytt bio­driv­stoff, «su­ges» CO2 ut av luf­ta.

● I ut­gangs­punk­tet har bio­driv­stoff mye la­ve­re Co2-ut­slipp enn fos­silt driv­stoff.

● Man­ge fak­to­rer kan for­ver­re klima­regn­ska­pet for man­ge ty­per bio­driv­stoff. Hvis driv­stof­fet pro­du­se­res i land hvor regn­skog hog­ges for å gjø­re plass til mer jord­bruks­jord, kan ut­slip­pe­ne bli svært høye.

● Re­gje­rin­gen og støtte­par­ti­ene ble i fjor eni­ge om å øke bio­driv­stoff-an­de­len i vei­tra­fik­ken til 20 pro­sent in­nen 2020.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.