Nes­ten dob­ling av ruskjø­re­re på tre år

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Po­li­ti­et tar nær­me­re dob­belt så man­ge ruskjø­re­re som for tre år si­den.

– Vi har sett en vold­som øk­ning de sis­te åre­ne, sier Up-sjef Ru­nar Karl­sen.

Den­ne som­mer­en har Utryk­nings­po­li­ti­et stan­set 428 fø­re­re som har kjørt i rus­på­vir­ket til­stand. Det er 80 pro­sent fle­re enn for tre år si­den.

For­kla­rin­gen er iføl­ge ham to­delt: Først og fremst bedre me­to­der, blant an­net fle­re måle­in­stru­men­ter, men også fle­re ruskjø­re­re på vei­ene.

– Vi er blitt mer ef­fek­ti­ve. Nå tar vi for ek­sem­pel man­ge som er ru­set på nar­ko­ti­ka, el­ler be­ro­li­gen­de mid­ler og and­re medi­ka­men­ter, sier Karl­sen.

Han for­tel­ler at UP og Folke­helse­instittu­tet i dis­se da­ger sam­ar­bei­der om å un­der­sø­ke fore­koms­ten av rus­kjø­ring i Nor­ge. Rap­por­ten er ikke klar ennå.

– Det vi vet hit­til, er at det an­ta­ge­lig­vis ikke er fle­re som kjø­rer al­ko­hol­på­vir­ket, men mye ty­der på at fle­re enn før kjø­rer ru­set på nar­ko­ti­ka og medi­ka­men­ter, sier Karl­sen.

Hit­til i år vi­ser UPS tall at en av fire ruskjø­re­re er al­ko­hol­på­vir­ket, mens to av tre skyl­des så­kalt «an­nen rus», det vil si nar­ko­ti­ka el­ler medi­ka­men­ter.

FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.