Den In­ter­na­sjo­na­le Kul­tur­fes­ti­va­len

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

● En år­lig fes­ti­val som blir ar­ran­gert i Kristiansand, med matboder og kul­tu­rel­le inn­slag.

● Den førs­te run­den gikk av sta­be­len i 2013, og lør­dag ar­ran­ge­res den fem­te i rek­ka.

● På årets kul­tur­pro­gram bi­drar blant and­re mu­si­ker og prest Chris­to­foros Schuff, rap­per­ne Ozan og Ken­neth Enge­bret­sen, Nuto­pia, Boy­ze Noize og man­ge fle­re. ● I år set­tes det opp matboder fra Co­lom­bia, Eri­trea, So­ma­lia, Pa­le­sti­na, Viet­nam, Thai­land, Filip­pi­ne­ne, Etio­pia, Irak, Kam­bod­sja, Spa­nia, Chi­le, Por­tu­gal, Bra­sil, Venezuela, Mex­i­co, Sy­ria, Af­gha­ni­stan, In­do­ne­sia, Burun­di/rwan­da, Li­ba­non, Ni­ge­ria, Sri-lan­ka, Ne­pal, Jor­dan, Nor­ge, Frank­ri­ke, Al­ge­rie og Pa­kis­tan.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.