Vi­sjon Nor­ge i mi­nus etter do­ku­men­tar

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Fle­re av sel­ska­pe­ne til Vi­sjon Nor­ge-pas­tor Jan Han­vold har gått med un­der­skudd etter at NRK­do­ku­men­ta­ren «Penge­pre­di­kan­ten» tok for seg hans virk­som­he­ter.

Han­volds penge­inn­sam­lin­ger og øko­no­mis­ke in­ter­es­ser gjen­nom en rek­ke sel­ska­per ble pro­ble­ma­ti­sert i Brenn­punkt-do­ku­men­ta­ren «Penge­pre­di­kan­ten». Do­ku­men­ta­ren ble ka­na­lens mest set­te i 2016.

Sam­me år gikk Han­volds tre vik­tigs­te sel­ska­per med et sam­let un­der­skudd på nes­ten ni mil­lio­ner kro­ner, skri­ver NRK. Ga­ve­inn­tek­te­ne, som er Vi­sjon Nor­ges størs­te inn­tekts­kil­de, gikk ned med 2 mil­lio­ner til 85 mil­lio­ner kro­ner fra 2015 til 2016.

Kring­kas­te­ren for­søk­te fle­re gan­ger å få en kom­men­tar av Han­vold an­gå­en­de un­der­skud­det, men ble av­vist. Da Vi­sjon Nor­ge ons­dag av­holdt en po­li­tisk de­batt, tok NRK kon­takt med pre­di­kan­ten.

– Du er en jæv­la dritt­sekk. Deg snak­ker jeg ikke med, fikk NRKS jour­na­list til svar fra Han­vold på spørs­mål om fjor­årets un­der­skudd og om han boi­kot­ter ka­na­len.

FOTO: NTB SCANPIX

– Du er en jæv­la dritt­sekk, sa Tv-pas­tor Jan Han­vold fra Vi­sjon Nor­ge til Nrk-jour­na­lis­ten som stil­te ham spørs­mål om mi­nu­set.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.