IS fort­satt en trus­sel

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Eks­tre­mist­grup­pa IS ut­gjør fort­satt en stor trus­sel til tross for til­bake­slag i Sy­ria og Irak, iføl­ge ny Fn-rap­port.

Rap­por­ten FN la fram tors­dag, vi­ser at eks­tre­mis­te­ne mo­ti­ve­rer støtte­spil­le­re, bi­drar med mid­ler og ut­fø­rer an­grep ver­den over. Mid­le­ne kom­mer fort­satt fra olje­inn­tek­ter og inn­tje­ning av skatt fra inn­byg­ge­re i Is-styr­te om­rå­der. IS for­sø­ker også å ut­vi­de sin inn­fly­tel­se uten­for Euro­pa – da sær­lig i Sør­øst-asia, iføl­ge rap­por­ten. Le­der­struk­tu­ren i IS ut­gjør fort­satt en be­ty­de­lig mi­li­tær trus­sel. De har også lært å byg­ge egne dro­ner til blant an­net bombe­opp­drag.

Sam­ti­dig er det fær­re frem­med­kri­ge­re som til­slut­ter seg grup­pa og som rei­ser til Irak og Sy­ria.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.