Byer vil ha na­sjo­nalt råd mot gjeng­kri­mi­na­li­tet

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Aar­hus, Oden­se og sær­lig Kø­ben­havn har alle vært pla­get med gjeng­kri­mi­na­li­tet den­ne som­mer­en. Nå vil bor­ger­mes­ter­ne ha et na­sjo­nalt råd.

– Vi har sett en uhyg­ge­lig es­ka­le­ring i skyte­epi­so­der mel­lom gjen­ger i lø­pet av som­mer­en. Det skal stop­pes. Gjen­ge­ne skal ikke få lov til å do­mi­ne­re i våre byer, sier Kø­ben­havns over­bor­ger­mes­ter Frank Jen­sen i en presse­mel­ding.

Rå­det skal blant an­net sik­re samarbeid på tvers av de­par­te­men­ter, kom­mu­ner, fag­grup­per, Ngo-or­ga­ni­sa­sjo­ner, bo­lig­or­ga­ni­sa­sjo­ner, po­li­ti­et, kri­mi­nal­om­sor­gen og skatte­eta­ten.

– Skal vi vin­ne over gjen­ge­ne, må vi bru­ke tid. Vi må be­kjem­pe dem når ku­le­ne flyr som de gjør nå, sier Oden­ses bor­ger­mes­ter Pe­ter Rah­bæk Ju­el.

De tre bor­ger­mes­ter­nes for­slag skal være et sup­ple­ment til «gjeng­pak­ken» som ble ved­tatt på Folke­tin­get tid­li­ge­re i år. Den in­ne­bæ­rer blant an­net å skjer­pe straf­fen for ulov­lig vå­pen­be­sit­tel­se.

Bor­ger­mes­ter­ne har hen­vendt seg til stats­mi­nis­ter Lars Løk­ke Ras­mus­sen og jus­tis­mi­nis­ter Sø­ren Pa­pe Poul­sen med for­sla­get. Fre­dag etter­mid­dag holdt jus­tis­mi­nis­te­ren et presse­møte hvor han pre­sen­ter­te nye til­tak i inn­sat­sen mot gjeng­kri­mi­na­li­te­ten.

Se­nest tors­dag kveld fant to skyte­epi­so­der sted i Kø­ben­havn.

– To bi­ler kom kjø­ren­de, og det ble av­fyrt skudd mot en mann som nett­opp had­de kom­met hjem fra jobb, sier etter­forsk­nings­le­der Ken­neth Jen­sen i po­li­ti­et i Kø­ben­havn.

Tid­li­ge­re på kvel­den ble det av­fyrt skudd i Fol­kets Park i Nørre­bro.

– Vi had­de mye mann­skap i om­rå­det som hør­te skud­de­ne. Vi fulg­te etter bi­len og fikk stop­pet den i Fre­de­riks­berg, men de to per­sone­ne løp der­fra. Vi le­ter etter dem nå, sier Jen­sen.

En tred­je hen­del­se kom etter tips om sky­ting i Ting­bjerg. Po­li­ti­et un­der­sø­ker fort­satt om det skutt i om­rå­det. Hvis det er til­fel­let, er tors­da­gens hen­del­ser hen­holds­vis de 21., 22., og 23. skyte­epi­so­de­ne i Kø­ben­havn på knapt to må­ne­der.

FOTO: NTB SCANPIX

Råd­hu­set i Kø­ben­havn.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.