Susan­ne Dab

Faedrelandsvennen - - MENING - HALLVARD HAGELIA,

Det er be­stemt at dab er den nye ra­dio­sa­lig­he­ten, ex­tra da­bum nul­la sa­lus (in­gen frel­se uten dab) vil­le man ha sagt i la­tin­ti­den.

●● Hvis vi vil høre ra­dio må vi vær­så­god dab­be, kos­te hva det kos­te vil. Si­den min kone og jeg hø­rer på ra­dio i bi­len, ble det adap­ter. Det er blitt en tvil­som er­fa­ring. Adap­te­ren er mon­tert av pro­fe­sjo­nel­le, men det gikk fort galt: Av­hopp til en uøns­ket sta­sjon. Vi måt­te ha pro­fe­sjo­nell hjelp for å fin­ne til­ba­ke. Så duk­ket vei­mel­dings­tje­nes­ten opp, noe var galt i Rogaland. Det­te fant da­ben så in­ter­es­sant at den ustan­se­lig re­pe­ter­te ny­he­ten til vi måt­te slå den av.

Noen gan­ger hop­per den helt av og blir stå­en­de å suse. Der­for kal­ler vi da­ben for Susan­ne. Susan­ne Dab er som en ond ånd som sve­ver over vannet, sær­lig gris­grend­te strøk og dal­føra inna­for. Som alle on­der er Susan­ne Dab all­ment mis­likt, unn­tatt av Ole Jør­gen Torv­mark, dag­lig leder i Di­gi­tal­ra­dio Nor­ge, som stik­ker ho­det i torv­mar­ken og hev­der at Susan­ne er po­pu­lær, for­di 1,8 mil­lio­ner nord­menn hø­rer på dab hver dag (Af­ten­pos­ten 7. au­gust).

Det­te er sta­ti­stikk­mis­bruk. Har man noe valg, hvis man vil høre ra­dio? Det er slik man ar­gu­men­te­rer og be­stem­mer i dik­ta­tu­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.