Dra­ma­tisk båt­fe­rie for fa­mi­lie på fem

Fa­mi­li­en fra Oslo gjor­de seg kla­re til å hop­pe i sjø­en da 39-fo­te­ren be­gyn­te å syn­ke sør­øst for Grøn­nin­gen fyr søn­dag mor­gen.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: EI­VIND KRISTENSEN ei­vind.kristensen@fvn.no TEKST: OLE DAG KVAMME

Da den ny­inn­kjøp­te bå­ten be­gyn­te å ta inn vann, gjor­de fa­mi­li­en seg klar til å hop­pe i sjø­en.

– Vi vur­der­te det som mu­lig å kom­me oss til land ved å hop­pe i sjø­en. Det var ikke noen and­re al­ter­na­ti­ver, sier mor Hil­de Strand til Fædre­lands­ven­nen.

Søn­dag mor­gen sto hun og ekte­man­nen John Stand opp tid­lig, og la fra kai i Man­dal med sin ny­kjøp­te bruk­te 39-fo­ter «Kai­sa 3».

De tre bar­na i bå­ten, en sønn (16), dat­ter (12) og venn­in­ne (12), fort­sat­te å sove mens for­eld­re­ne kjør­te øst­over.

Da de var kom­met sør­øst for Grøn­nin­gen fyr uten­for Kristiansand, be­gyn­te det å blin­ke i vars­lings­lam­per.

– Da jeg stakk ho­det ned i mo­tor­rom­met, så jeg mas­siv vann­inn­treng­ning, sier John Strand.

Han vur­der­te at det ikke vil­le gå lang tid før bå­ten vil­le syn­ke.

– Det var bare å mel­de «may­day» over VHF-EN og for­be­re­de eva­ku­e­ring, sier Strand.

SLO FULL ALARM

Klok­ka 07.30 slo Hoved­red­nings­sen­tra­len full alarm og kalt ut både Seaking fra Ryg­ge, luft­am­bu­lan­sen fra Aren­dal, red­nings­skøy­ta og brann­bå­ten i Kristiansand.

Om bord i ha­va­ris­ten fikk for­eld­re­ne vek­ket un­ge­ne i en fei, og al­le fikk på seg red­nings­ves­ter. Mo­bi­ler og and­re vik­ti­ge sa­ker ble pak­ket i vann­tet­te po­ser.

– Vi opp­lev­de at van­net fos­set inn og så bare hol­mer og skjær, og in­gen ste­der vi kun­ne leg­ge til, sier Hil­de Strand.

Til alt hell sveiv mo­to­ren i bå­ten fort­satt, og skip­per John Strand sier han styr­te mot de nær­mes­te hol­me­ne på ut­si­den av Rand­øy­ene.

Mens van­net steg i vold­som fart, kom de seg inn i Kalv­øy­fjor­den og her fikk de øye på bryg­ga på Øst­re Rand­øy.

– Da vi klap­pet til kai had­de bå­ten slag­side, og jeg var glad vi fikk folk på land. Da var det først og fremst bå­ten som sto på spill, sier John Strand.

På Øst­re Rand­øy ble pum­pe satt om bord fra brann­ve­se­net for å hind­re at bå­ten sank. Red­nings­ak­sjo­nen ble av­blåst og RS «Bent R. Ras­mus­sen» over­tok len­sin­gen.

Da bå­ten var tømt for vann, kun­ne båt­ei­er John Strand kon­sta­te­re at år­sa­ken til lek­ka­sjen var en spruk­ket gummi­slan­ge ved kjøle­vanns­inn­ta­ket til mo­to­ren.

IKKE FØRS­TE GANG

Bå­ten ble hen­tet i Skå­ne­vik i Har­dan­ger for tre uker si­den, og un­der­veis har fa­mi­li­en vært nødt til å til­kal­le hjelp fle­re gan­ger.

Uten­for Jæ­ren fikk de trøbbel med tett die­sel­fil­ter og måt­te søke nød­havn i Obre­stad havn. Red­nings­sel­ska­pet tau­et dem til Eger­sund der bå­ten ble re­pa­rert.

De la fra kai og kom lør­dag etter­mid­dag nes­ten til Man­dal da bå­ten plut­se­lig var uten sty­ring.

– Jeg måt­te leg­ge ut driv­an­ker og for­sø­ke å sty­re bå­ten med de to mo­to­re­ne. Med skjæ­re­ne litt for tett inn­til bå­ten måt­te jeg kob­le på red­nings­skøy­ta, som fikk slept oss inn til Man­dal, sier John Strand.

Søn­dag mor­gen gjor­de fa­mi­li­en alt­så et nytt for­søk, som end­te med nytt ha­va­ri for de fers­ke båt­ei­er­ne.

– Tre gan­ger har dere fått al­vor­li­ge pro­ble­mer med brukt­bå­ten. Hva ten­ker du nå?

– Det har vært man­ge ut­ford­rin­ger, og læ­rings­kur­ven har vært bratt. Jeg vil gi all mu­lig hon­nør til red­nings­sel­ska­pet som er så raskt på plet­ten for å gi bi­stand, sier båt­ei­er John Strand.

Fro­de Berg Erik­sen på RS «Bendt R. Ras­mus­sen» skry­ter av båt­ei­er som ikke stop­pet mo­to­ren, sat­te kur­sen mot land og for­søk­te å fin­ne nød­havn da van­net fos­set inn.

– Båt­fø­re­ren tok noen for­nuf­ti­ge valg som red­det per­sone­ne om bord og til slutt bå­ten. Så var den også hel­di­ge med væ­ret, og det var fine for­hold, sier Erik­sen.

– Det­te kun­ne gått vel­dig galt, men her had­de man hell i uhell, sier han.

AL­LE BILDER: OLE DAG KVAMME

Søn­dag mor­gen ble dra­ma­tisk for fra ven­st­re: Jo­nas Strand, Hil­de Strand og John Strand. Her vel i land på Øst­re Rand­øy sam­men med mann­skap fra RS «Bendt R. Ras­mus­sen»: Fro­de Berg Erik­sen og Hel­ge Skaar.

Det er ikke førs­te gang fa­mi­li­en fra Oslo har hatt al­vor­li­ge pro­ble­mer med den ny­an­skaf­fe­de brukt­bå­ten på vei hjem.

«Kai­sa 3» kom seg til alt hel til kai for egen ma­skin på Øst­re Rand­øy uten­for Kristiansand. – Det vik­tigs­te er at det gikk bra med oss om bord, sier mor Hil­de Strand.

– Vi var kla­re til å for­la­te bå­ten da van­net be­gyn­te å sti­ge i ak­ter­ka­bi­nen, sier Hil­de Strand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.