Bøn­der om land­bruks­po­li­tik­ken

I hel­gen var Evje­moen stapp­full av bøn­der, sel­ge­re og po­li­ti­ke­re. Bonde­mes­sa «Naturligvis» er en so­si­al møte­plass for land­bru­ket. Si­den det nær­me­re seg stor­tings­valg med storm­skritt slo vi av en prat med ti bøn­der som be­søk­te mes­sa. Her er spørs­må­le­ne de

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - ». Gikk av sta­be­len i hel­ga

Det var god stem­ning og tett i tett med både bøn­der og po­li­ti­ke­re på bonde­mes­sa på Evje­moen i hel­ga.

❞ Ja, stem­mer det! Han pølse­ma­ke­ren? Det viss­te jeg.

1. Hva er det bes­te ved å være bon­de? 2. Hva er det vik­tigs­te pro­ble­met som po­li­ti­ker­ne kan bi­dra til å løse? 3. Hvil­ket par­ti stem­mer du på? 4. Hva he­ter land­bruks­mi­nis­te­ren? 5. Hva er din per­son­li­ge hjerte­sak?

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Dag­lig leder i Land­bru­kets dag SA, Øy­vind Ne­se, hå­per det to­talt vil kom­me rundt 12.000 men­nes­ker på mes­sa. – Vi har valgt bort ka­ru­sel­le­ne og hel­ler sat­set på and­re ak­ti­vi­te­ter. Dyr står jo sen­tralt, saue­klip­ping og staur­bæ­ring blant fle­re ting.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Trak­to­rer og red­ska­per så langt øye kan se på Evje­moen. I bak­grun­nen står en haug av tel­te­ne.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Blant trak­to­rer og red­ska­per var det en hel del po­li­tis­ke par­ti­er og or­ga­ni­sa­sjo­ner til ste­de. Én per­son skil­te seg ut fra meng­den. Ma­ri Ka­ter­ås (78) til ven­st­re sier nei til EU. Vi­de­re står Jo­han Ed­vard Sundt (42) og Øi­vind Fjeld­s­kår (76) og dis­ku­te­rer.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Kris­ti­an Kor­svik Net­land (9) er ikke tvil om hva han skal kjø­re når han vokser opp. Grave­ma­ski­nen på Evje­moen ble flit­tig brukt av ung­gut­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.