Do­ner­te Nu­pen­verk til UIA

Det seks me­ter høye olje­ma­le­ri­et «Cas­ca­de» av Kjell Nu­pen er do­nert til Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

Kjell Nu­pens størs­te ma­le­ri er til­ba­ke på Sør­lan­det. Det ble do­nert til Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

– Å få et så vik­tig ma­le­ri fra Nu­pens ka­ta­log hjem til Kristiansand er utro­lig stas, både for uni­ver­si­te­tet og for byen, sier fa­kul­tets­di­rek­tør ved Uni­ver­si­tet i Ag­der, Jan Odd­var Skis­land.

Det seks me­ter høye og fi­re me­ter bre­de olje­ma­le­ri­et var et be­stil­lings­verk fra Fe­lix Ki­no i Oslo i 1989. Et­ter at ki­no­en ble lagt ned i 2011 ble det opp­be­vart på et la­ger av for­sik­rings­sel­ska­pet Sto­re­brand, som eide ver­ket.

Nå er ma­le­ri­et alt­så do­nert av Sto­re­brand til Uni­ver­si­te­tet i Ag­ders kunst­sam­ling. Det hele skal mar­ke­res med of­fi­si­ell åp­ning onsdag for­mid­dag, hvor mu­si­kals­ke inn­slag og en pre­sen­ta­sjon av ma­le­ri­et står på pro­gram­met.

– Nu­pen selv had­de et stort en­ga­sje­ment for kunst­ut­dan­nin­gen her. Så ma­le­ri­et pas­ser vel­dig bra inn. Vi har al­le­re­de fått gode til­bake­mel­din­ger fra stu­den­ter som går for­bi, sier Skis­land.

FOSSEMOTIV FRA SETESDAL

Se­nior­råd­gi­ver for kunst­sam­lin­gen på UIA, Met­te-line Pe­der­sen, sier at ver­ket ble malt på Nu­pens verk­sted i Søg­ne på slut­ten av 1980-tal­let.

– På grunn av sin enor­me stør­rel­se, mal­te Nu­pen det­te på sitt verk­sted på Ålo, og byg­get stil­las uten­for hu­set for å få gjen­nom­ført ver­ket uten­dørs. Det abs­trak­te ma­le­ri­et vi­ser hans in­spi­ra­sjon fra fossemotiv i Setesdal, sier Pe­der­sen og leg­ger til:

– Fos­sen har for øv­rig vært et gjen­nom­gå­en­de tema i hans kunst­ne­ris­ke kar­rie­re. Den ver­ti­ka­le blå lin­jen er et sym­bol på fos­sen, og i til­legg kom­bi­ne­res det med skog­bunn­re­fe­ran­ser som vi­ses gjen­nom ma­le­ri­ets gule, grøn­ne og sorte farge­va­lø­rer.

Det var Pe­der­sen som ble kon­tak­tet av re­pre­sen­tan­ter fra Sto­re­brand, som med­del­te at de gjer­ne vil­le do­ne­re ver­ket til Uni­ver­si­te­tet i Ag­der.

– Det er jo slik at hver gang vi får sli­ke til­bud må vi gjø­re en nøye vur­de­ring. Men i det­te til­fel­let had­de vi sva­ret klart med en gang, for å si det sånn. Vi har al­le­re­de fle­re Nu­pen-ver­ker, både gra­fis­ke trykk og ma­le­ri­er, i uni­ver­si­te­tets kunst­sam­ling. Og det­te vik­ti­ge ver­ket pas­ser godt inn i sam­lin­gen.

Olje­ma­le­ri­et er i mil­lion­klas­sen.

– Olje­ma­le­ri­er ge­ne­relt hol­der seg me­get godt un­der lag­ring, og det­te ver­ket er i vel­dig fin stand. Det er uten tvil Nu­pens størs­te ma­le­ri gjen­nom ti­de­ne, og hvis vi snak­ker om ver­di­en på ver­ket er det nok i mil­lion­klas­sen, uten at jeg vet et helt kon­kret tall, for­tel­ler Pe­der­sen.

Kris­ti­ne Mad­sen fra Sto­re­brand Kunst­sam­ling sier at det er flott at ver­ket nå står i Nu­pens hjem­by.

– Sto­re­brand har i for­bin­del­se med sitt 250-års­ju­bi­le­um øns­ket å do­ne­re et verk til uni­ver­si­te­tet. Og vi hå­per det blir til gle­de og in­spi­ra­sjon for al­le som fer­des der. Det er jo flott at ma­le­ri­et hav­ner i Nu­pens hjem­by.

– ET NYSGJERRIG MENNESKE

Ai­no Il­kama, en­ken et­ter Kjell Nu­pen, skri­ver til Fædre­lands­ven­nen i en mail at hun hus­ker godt da han lag­de «Cas­ca­de» i 1989. Si­den Nu­pens verk­sted i Hen­rik Wer­ge­lands­gate ble for lite for noen opp­drag, måt­te han ty til sitt and­re verk­sted i Søg­ne.

– Vi fikk låne en ro­båt fra Ålo, og Kjell rod­de ofte ut for å se ma­le­ri­et fra leng­re av­stand enn selve bryg­gen gav.

Vi­de­re sier Il­kama at Nu­pen var glad i nye ut­ford­rin­ger.

– Kjell var et nysgjerrig menneske, og han var nysgjerrig på nye ma­te­ria­ler. Han ga seg selv på den må­ten nye ut­ford­rin­ger gjen­nom hele sitt liv, for­tel­ler Il­kama.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Det seks me­ter høye ma­le­ri­et «Cas­ca­de», av Kjell Nu­pen fra 1989, hen­ger nå ved trap­pen i Vrim­le­hal­len på Uni­ver­si­te­tet i Ag­der. På bil­det står fa­kul­tets­di­rek­tør Jan Odd­var Skis­land og se­nior­råd­gi­ver for kunst­sam­lin­gen på UIA, Met­te-line Pe­der­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.