– Vik­tig at bar­na er godt for­be­redt

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KATHRINE HUMBERSET kathrine.humberset@schib­sted.no -

Fle­re tu­sen barn be­gyn­ner i lø­pet av au­gust i barne­hage. I da­gens avis får du eks­per­te­nes bes­te råd for å gjø­re over­gan­gen så god som mu­lig.

I au­gust be­gyn­ner fle­re tu­sen små­rol­lin­ger i barne­ha­gen – man­ge av dem for førs­te gang. Den nye epo­ken kan opp­le­ves som både skrem­men­de og spen­nen­de, og hos man­ge barn er kan­skje ner­ve­ne vel så sto­re som som­mer­fug­le­ne i ma­gen.

Det er imid­ler­tid mye for­eld­re kan gjø­re for at over­gan­gen blir så smi­dig som mu- lig, me­ner første­ama­nu­en­sis og barne­hage­fors­ker ved in­sti­tutt for barne­hage­læ­rer­ut­dan­nin­gen ved Høg­sko­len i Oslo og Akers­hus (HIOA), An­ne Gre­ve.

– For de fles­te bar­na er det førs­te gan­gen de går ut i ver­den uten for­eld­re­ne sine. Det er vik­tig for dem å få kunn­skap om det som skal skje. Det gir trygg­het, sier hun.

AV­HEN­GER AV BARNETS AL­DER

Leder i For­eldre­ut­val­get for barne­ha­ger (FUB), Ma­rie Skin­stad-jan­sen, sier for­be­re­del­se­ne av­hen­ger av barnets al­der.

– De yngs­te bar­na kan ikke for­be­re­des munt­lig på å star­te i barne­ha­gen, så der er det vik­tig med en god til­venn­ing. En god til­venn­ing er vik­tig for al­le barn og for­eld- re, men kan­skje eks­tra vik­tig for de mins­te bar­na og barn som tren­ger mer hjelp og støt­te.

Her er de­res tips til en god barne­hage­start:

BLI KJENT MED BARNE­HA­GEN

– Ak­ku­rat som når vi voks­ne skal star­te i ny jobb, er det vik­tig for barn å føle at de har kon­troll og over­sikt over hva som skal fore­gå. For­be­red bar­net ditt på det som skal skje ved å snak­ke om barne­ha­gen. Det kan dess­uten være en god idé å be­sø­ke barne­ha­gen et­ter stenge­tid el­ler i hel­ge­ne for å ut­fors­ke leke­plas­sen og se dere rundt, sier Gre­ve.

– Spør gjer­ne barne­ha­gen om å få kom­me på be­søk på dag­tid i for­kant av opp­start også, fore­slår Skin­stad-jan­sen.

SAM­AR­BEID MED LÆRERNE

– Man­ge barne­ha­ger skri­ver en li­ten dags­rap­port el­ler uke­rap­port. Les den­ne in­for­ma­sjo­nen og kom gjer­ne med til­bake­mel­din­ger til per­so­na­let. Barne­hage­læ­rer­ne vil set­te pris på å få vite hva du me­ner skal til for at bar­net ditt skal ha det bra i barne­ha­gen, men ikke still krav til at hele prak­si­sen skal end­res, sier Gre­ve. Skin­stad-jan­sen er enig:

– Det al­ler vik­tigs­te er dia­lo­gen mel­lom barne­ha­gen og for­eld­re­ne. Til­venn­in­gen bør skje på barnets pre­mis­ser og da er det vik­tig at barne­ha­gen og for­eld­re­ne sam­ar­bei­der godt. De an­sat­te kan barne­hage, men for­eld­re­ne kjen­ner bar­net best, sier hun og leg­ger til:

– In­klu­der de an­sat­te i ting som skjer hjem­me og som kan ha be­tyd­ning for bar- nets dag i barne­ha­gen. Av­klar gjer­ne for­vent­nin­ger på star­ten av barne­hage­året, så vet både for­eld­re og an­sat­te hva som for­ven­tes.

GODE MORGENRUTINER

– Sam­ar­beid med barne­hage­læ­rer­ne om gode ru­ti­ner om mor­ge­nen når du skal gå fra bar­net. Hvis bar­net er lei seg når du går, kan det være lurt at du på for­hånd har av­talt noe det kan gjø­re når dere kom­mer til barne­ha­gen. Det kan for ek­sem­pel være en mor­som leke som lig­ger klar og ven­ter på bar­net, fore­slår Gre­ve.

– Når du be­stem­mer deg for å gå fra bar­net, går du. Ikke be­gynn å nøle el­ler bli væ­ren­de litt til. Det ska­per bare usik­ker­het for

Gå NÅR DU HAR SAGT «HA DET»

bar­net. De fles­te sy­nes det er litt trist at for­eld­re­ne må gå, men stol på at barne­hage­per­so­na­let kla­rer å tak­le det­te, sier Gre­ve.

TA OPP BEKYMRINGER

– Ikke vær redd for å ta opp even­tu­el­le bekymringer med barne­hage­læ­rer­ne. In­gen spørs­mål er dum­me, sier Gre­ve og fort­set­ter:

– Hvis bar­net gir ut­trykk for at det ikke tri­ves i barne­ha­gen, bør du ta det opp med de an­sat­te så fort som mu­lig. Man skal all­tid ta bar­net på al­vor og fin­ne løs­nin­ger som gjør at han el­ler hun får det bed­re.

UNN­GÅ LAN­GE DA­GER

– Be­regn god tid til opp­start og unn­gå lan­ge da­ger i be­gyn­nel­sen. Vær dess­uten for­be­redt på at bar­net kan bli sli­ten og trett i over­gangs­pe­rio­den, sier Gre­ve.

– En god til­nær­ming til de an­sat­te for­ut­set­ter et nært sam­ar­beid med for­eld­re­ne, der for­eld­re­ne grad­vis trek­ker seg til­ba­ke når de ser at bar­net fø­ler seg trygg. Det­te tar tid og vi i FUB er opp­tatt av at det må set­tes av tid nok. De tra­di­sjo­nel­le tre da­ge­ne er ikke nok, me­ner Skin­stad-jan­sen.

HOLD DEG OPPDATERT

– Ha dia­log med barne­hage­læ­rer­ne om hvor­dan bar­net ditt har det i barne­ha­gen. Spør hva de har gjort når du kom­mer og hen­ter, så kan dere snak­ke litt om det­te når dere kom­mer hjem, tipser Gre­ve.

FOTO: NTB SCANPIX

Barne­hage­start er en ny epo­ke for barn. Det er imid­ler­tid mye for­eld­re kan gjø­re for at over­gan­gen blir enk­lest mu­lig for de små.

FOTO: NTB SCANPIX

– Snakk po­si­tivt om barne­ha­gen hjem­me, både om an­sat­te og and­re barn. Husk at vi for­eld­re er rolle­mo­del­ler for bar­na våre, sier Skin­stad-jan­sen.

FOTO:NTB SCANPIX

Be­regn god tid til opp­startspe­rio­den og vær for­be­redt på at bar­net fort kan bli sli­ten og trett i be­gyn­nel­sen, sier eks­per­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.