Nå sen­des ra­dio­ene våre til ut­lan­det

Av­fall Sør mer­ker at Fm-net­tet har sluk­ket i Ag­der: Folk har strøm­met til for å skro­te Fm-ra­dio­ene sine i som­mer.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRISTIN OL­SEN kristin.ol­sen@fvn.no

Av­fall Sør mer­ker at FM­net­tet har sluk­ket i Ag­der: Folk har strøm­met til for å skro­te Fm-ra­dio­ene sine i som­mer.

– Vi har ak­ku­rat sendt av går­de et lass med gam­le ra­dio­er. Så den­ne har blitt fylt opp på to da­ger, sier for­mann Stein Ove Nil­sen ved gjen­vin­nings­sta­sjo­nen på Mjå­vann.

Nil­sen sik­ter til det halv­ful­le bu­ret på­klist­ret «Fm-ra­dio­er» ved av­de­lin­gen for far­lig av­fall.

Tid­li­ge­re ble ra­dio­er sam­let sam­men med an­nen elek­tro­nikk, men et­ter at NRK slut­tet å sen­de ra­dio over Fm-net­tet 21. juni, ble dets at topp­ra­dio bur på al­le gjen­vin­ningsta­sjo­ne­ne til Av­fall Sør.

STOR PÅGANG

– Vi fyl­ler opp rundt to bur på ei uke, sier Nil­sen. Han an­slår at Mjå­vann av­fallsta­sjon har sendt av går­de åtte- ti bur si­den 21. juni.

– Jeg tror folk har inn­sett at nå får vi bare byt­te ut et­ter hvert. Jeg vet ikke hvor len­ge strøm­men av ra­dio­er vil vare, men det kom­mer fort­satt inn gam­le kas­se-tv-er til av­fallsta­sjo­nen – så det kan hol­de på len­ge, leg­ger han til med et smil.

Av­fallsta­sjo­ne­ne på Mjå­vann, Støle­heia og i Sør­lands­par­ken fø­rer in­gen ek­sakt sta­ti­stikk på an­tall ra­dio­er som blir sam­let inn til dem. Hvor man­ge ra­dio­er det er plass til i et bur, av­hen­ger vel­dig av stør­rel­sen på ra­dio­ene som kom­mer inn.

– Det er vel plass til 150 til 200 styk­ker i et bur, sier Gun­stein Li­an. Han er fag­ar­bei­der ved Av­fall Sør av­de­ling Sør­lands­par­ken og mer­ket stor pågang på ra­dio­inn­sam­ling i ti­den rundt 21. juni. Si­den har ra­dio­er blitt le­vert jevnt og trutt, og Li­an an­slår at seks til syv bur har blitt fylt opp i lø­pet av som­mer­en.

Han un­der­stre­ker at det ikke fin­nes kon­kre­te inn­sam­lings­tall, men me­ner det er trygt å si at Sør­lands­par­ken mot­tar mel­lom 20 og 30 ra­dio­er dag­lig.

Av­de­lin­gen på Støle­heia har tro­lig sendt av­går­de tre til fi­re bur i pe­rio­den et­ter 21. juni, sier drifts­le­der Har­ry Han­sen.

PO­LEN OG LI­TAU­EN

Fædre­lands­ven­nen om­tal­te i juni at Av­fall Sør har inn­gått en av­ta­le med Norsk Om­bruk i Stok­ke. De vil for­mid­le salg av skro­te­de ra­dio­er i land som Po­len og Li­tau­en.

Av lo­gis­tikk­mes­si­ge år­sa­ker står ra­dio­ene fra Av­fall Sør for øye­blik­ket på Re­vac, gjen­vin­ning for elek­tro­nisk av­fall i Re­ve­tal. De­ri­fra sen­des de vi­de­re til Norsk Om­bruk, som er vel­dig klar til å ta imot.

– Man reg­ner med at det be­fin­ner seg 15 mil­lio­ner Fm-ra­dio­er i nors­ke hjem. Det er ille å måt­te kas­te ra­dio­er som kan bru­kes igjen, sier Tom­my Skjel­bred, pro­sjekt­le­der i Norsk Om­bruk.

Han ven­ter i lø­pet av kort tid å mot­ta skro­te­de Fm-ra­dio­er fra hele lan­det.

– Jeg reg­ner med at vi vil mot­ta mel­lom 200.000 og 500.000 ra­dio­er. Men det er nok man­ge som sit­ter på gjer­det og ven­ter for å se om Fm-net­tet kom­mer til­ba­ke, sier Skjel­bred.

– BEST På RESIRKULERING

Ra­dio­ene Norsk Om­bruk mot­tar, blir om­hyg­ge­lig tes­tet, før de plas­se­res i ka­te­go­ri­er et­ter opp­rin­ne­lig pris. De­ret­ter skal de fun­ge­ren­de ra­dio­ene sen­des av­går­de til Po­len og Li­tau­en for gjen­bruk.

– Det er ikke sto­re pen­ger å tje­ne, det er nes­ten et good­will-pro- sjekt. Men jeg syns det er godt å kun­ne gi et grønt bi­drag til miljø­as­pek­tet, sier Skjel­bred.

Ra­dio­er som ikke fun­ge­rer, blir sendt vi­de­re til Re­vac, gjen­vin­ning for elek­tro­nisk av­fall.

– Re­vac er Nor­ges bes­te på resirkulering. De har et me­get avan­sert sys­tem, så der er vi tryg­ge, sier Skjel­bred. Han leg­ger til at ra­dio­ene vil bli mer­ket, slik at kom­mu­ne­ne får vite hvor man­ge som går til om­bruk, og hvil­ke som sen­des til resirkulering.

Det var ra­dio­sen­din­ge­ne til NRK som slut­tet å sen­de over Fm-bån­det i Aust- og Vest-ag­der 21. juni.

Det har gått for li­ten tid til å inn­hen­te va­lid sta­ti­stikk om hvor­dan lyt­ter­tal­le­ne til NRK Sør­lan­det er på­vir­ket av over­gan­gen til DAB+. Tal­le­ne vil kom­me et­ter tredje­kvar­tal, i midte nav ok­to­ber, opp­ly­ser kom­mu­ni­ka­sjons­av­de­lin­gen i NRK.

P4 og Ra­dio Nor­ge vil sluk­ke sine Fm-sen­din­ger 15. sep­tem­ber.

FOTO: KRISTIN OL­SEN

Stein Ove Nil­sen i Av­fall Sør har mer­ket på­gan­gen på inn­le­ver­te Fm-ra­dio­er i som­mer. Det­te bu­ret er halv­veis fullt et­ter to da­ger.

FOTO: TORBJØRN WITZØE

Dis­se bu­re­ne er satt opp på hver av Av­fall Sør sine gjen­vin­nings­sta­sjo­ner. Bil­det er tatt 20. juni.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.