Pro­test mot bedre­vi­te­re

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ELI VAN DER EYNDEN eli.van.der.eynden@fvn.no

Span­ger­eid-ar­tis­ten Bo­din er ak­tu­ell med ny sing­le. Selv om han egent­lig slut­tet å syn­ge for man­ge år si­den.

Mat­hias Bo­din er nav­net. Bo­din er ar­tist­nav­net. 23-årin­gen kom­mer opp­rin­ne­lig fra Span­ger­eid, men bor i Oslo. Det har han gjort i tre år.

I lø­pet av de tre åre­ne har han ruk­ket å skaf­fe seg en bachel­or­grad i mu­sikk, de­bu­te­re som mu­si­ker og bli pluk­ket opp av plate­sel­ska­pet Oslo Records.

For øye­blik­ket er han til­ba­ke på Sør­lan­det for å lade opp til fle­re spille­job­ber og et sing­le­slipp midt i all vi­ra­ken. På fre­dag kom lå­ten «Run­ning».

– Det er et spe­si­elt slipp for meg i og med at jeg har gjort alt selv. Jeg er vel­dig spent på å se om folk liker det.

Og med «alt» snak­ker vi om låt­skri­ving, sang, in­stru­men­ter og pro­duk­sjon. Vir­ke­lig alt, alt­så.

NULL FOR­VENT­NIN­GER

Han for­tel­ler at lå­ten er skre­vet som en slags pro­test mot bedre­vi­te­re. Den hand­ler om at man må sto­le på seg selv og at det man gjør er bra.

– Sånn sett er jo det gjen­spei­let i at jeg har gjort alt på lå­ten selv, ler han.

Han prø­ver å ikke ha alt­for høye for­vent­nin­ger til hvor lå­ten tar vei­en.

– Jeg tør lik­som ikke det. Jeg har ikke lyst til å bli skuf­fet. Uan­sett er jeg for­nøyd selv, og det er det vik­tigs­te.

Bo­din har li­ke­vel litt å føl­ge opp. Han de­bu­ter­te med dob­belt sing­le­slipp i vin­ter, og de to lå­te­ne har gjort det mildt sagt godt. «Echo» har i skri­ven­de stund blitt spilt av over 100.000 på Spo­ti­fy. Den ble også lis­tet på NRK P3 da den kom ut.

– Jeg had­de null for­vent­nin­ger, men mas­se håp. Det var en utro­lig gøy de­but.

VIL­LE IKKE SYN­GE

Vei­en mot mu­si­ker­yr­ket be­gyn­te så smått al­le­re­de på barne­sko­len, med gi­tar og kara­oke. Et­ter en tri­umf i en kara­oke­kon­kur­ran­se mot slut­ten av barne­sko­len, sa en ka­me­rat til Mat­hias: «Du syn­ger jo fint, men du syn­ger jo ly­se­re enn ei jen­te». Det­te var nok til at den pre­pu­ber­ta­le gut­ten la san­gen på hyl­la. Den ble ikke pluk­ket ned igjen før han be­gyn­te på folke­høy­sko­le. Der var det nem­lig et kor som al­le ele­ve­ne måt­te del­ta i.

– Det var vel­dig uvant å syn­ge, men jeg lik­te det.

Han lik­te det så godt at han be­stem­te seg for å bli best. På det mes­te øvde han opp mot seks ti­mer hver dag. Et­ter folke­høy­sko­len ble det års­stu­di­um i mu­sikk på UIA, og sei­ne­re mu­sikk­stu­di­er på Wes­ter­dals Oslo ACT. Han skry­ter av mil­jø­et i Oslo.

– Det har gjort vel­dig mye for hvor­dan jeg er. Før lag­de jeg ikke noe selv, og skul­le bare øve og være flink.

Han be­gyn­te å skri­ve egne lå­ter, og gikk et­ter hvert i stu­dio. Men det tok for mye tid og kos­tet for mye pen­ger å sam­ar­bei­de med pro­du­sen­ter.

– Jeg tenk­te «Shit. Jeg får bare lære meg det selv».

Så da gjor­de han det.

PLATEKONTRAKT

I fjor ble han pluk­ket opp av plate­sel­ska­pet Oslo Records. Dag­lig leder, Øy­vind Holm­boe Bas­mo, ble umid­del­bart be­geist­ret da han hør­te Bo­din.

– Vi ble vel­dig im­po­ner­te. Vi lik- te lå­te­ne, og Mat­hias selv. Da sy­nes vi at vi had­de to gode for­ut­set­nin­ger for å job­be med, sier Bas­mo.

Han har klok­ker­tro på ar­tis­tens fram­ti­di­ge kar­rie­re.

– Jeg tror det kom­mer vel­dig na­tur­lig for ham å lage me­lo­di­er som man­ge kan like. Soun­det har nok de­tal­jer og fi­nes­ser til å gjø­re det spen­nen­de for både kres­ne lyt­te­re og de som først og fremst liker fen­gen­de pop­mu­sikk.

BILLBOARD OG PALMESUS

I høst er pla­nen å leie et stu­dio i ho­ved­sta­den og lage mest mu­lig mu­sikk, både for seg selv og and­re. For­hå­pent­lig­vis blir det også en tur­né snart.

– Hvor er du om fem år?

– Da er jeg på Billboard, ten­ker jeg. Tur­ne­rer i ver­den, skri­ver med Max Mar­tin og har spilt på Ros­kil­de og Palmesus.

Den lo­ka­le fes­ti­va­len får til­syne­la­ten­de be­søk, en­ten de vil el­ler ikke.

– Om det ikke blir nes­te år, så blir det året et­ter.

FOTO: JARLE MARTINSEN

Mat­hias Bo­din har gitt ut den selv­pro­du­ser­te låta «Run­ning».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.