Po­li­tisk fest i Aren­dal

I dag dund­rer årets valg­kamp i gang for al­vor. Aren­dal er are­na­en når lan­dets po­li­tis­ke eli­te sam­les til kvel­dens parti­le­der­de­batt.

Faedrelandsvennen - - MANDAG -

Det er ikke så ofte Aren­dal får skryt på le­der­plass i den­ne avi­sen, men når det gjel­der Aren­dal­s­uka er det lett å hen­te frem su­per­la­ti­ve­ne. Al­le nors­ke byer kan mis­un­ne Aren­dal den geni­stre­ken det har vært å dra i gang en po­li­tisk fes­ti­val i Nor­ge.

Det er sjet­te gan­gen Aren­dal­s­uka ar­ran­ge­res, og hvert år har an­tall ar­ran­ge­men­ter, ar­ran­gø­rer, be­sø­ken­de og presse­folk vokst i an­tall. Det sier sitt om den na­sjo­na­le in­ter­es­sen Aren­dal­s­uka har fått at rundt 300 jour­na­lis­ter har meldt sin an­komst. TV 2, NRK og de riks­dek­ken­de avi­se­ne sat­ser mas­sivt på ar­ran­ge­men­tet.

Når de folke­valg­te mø­ter vel­ger­ne sine an­sikt til an­sikt får vi bed­re po­li­ti­ke­re – og sann­syn­lig­vis også bed­re vel­ge­re.

Aren­dal­s­u­kas vik­tigs­te am­bi­sjon er å ska­pe møte­plas­ser mel­lom vel­ger­ne og de folke­valg­te. Den am­bi­sjo­nen kan vir­ke selv­sagt, nær­mest opp­fat­tes som en kli­sje, men i vår tid kan ikke den­ne am­bi­sjo­nen un­der­stre­kes sterkt nok.

Et­ter Brexit, Trump og fle­re valg i vest­li­ge land den sis­te ti­den, har vi sett at av­stan­den mel­lom vel­ge­re og po­li­ti­ke­re har økt. En kom­bi­na­sjon av opp­gitt­het over «sys­te­met» og en ra­di­ka­li­se­ring av po­li­tik­ken har ført til dype split­tel­ser i fle­re land. Sam­ti­dig bi­drar so­sia­le medi­er til å ska­pe så­kal­te ek­ko­kam­re, som be­tyr at me­nings­bry­tin­gen for­vit­rer gjen­nom at vel­ger­ne bare hø­rer stand­punk­ter de al­le­re­de er eni­ge i.

I Nor­ge har ikke det po­li­tis­ke ord­skif­tet end­ret seg vel­dig mye fra slik vi kjen­ner det, men også her i lan­det ser vi tenden­ser til ek­ko­kam­re og at ra­di­ka­le stand­punkt har blitt mer stue­rent å frem­føre av de folke­valg­te.

Nett­opp med det­te bak­tep­pet har Aren­dal­s­uka en vik­tig funk­sjon, og der­for er am­bi­sjo­nen om å ska­pe åpne og til­gjen­ge­li­ge møte­plas­ser for å dis­ku­te­re po­li­tikk så vik­tig. I et valg­år er po­li­ti­ker­ne eks­tra in­ter­es­ser­te i å vise seg ute blant folk, og når de folke­valg­te mø­ter vel­ger­ne sine an­sikt til an­sikt får vi bed­re po­li­ti­ke­re – og sann­syn­lig­vis også bed­re vel­ge­re.

Det er ak­ku­rat her det po­li­tis­ke gul­let lig­ger: I mø­tet mel­lom de folke­valg­te og folks hver­dag. Jo stør­re av­stand det blir mel­lom po­li­ti­ke­re og hver­da­gen til vel­ger­ne, jo dår­li­ge­re vil­kår får de­mo­kra­ti­et.

Aren­dal­s­uka bi­drar til å mins­ke den­ne av­stan­den.

Aren­dal­s­uka star­ter med valg­kam­pens førs­te parti­le­der­de­batt. Bil­det vi­ser til­sva­ren­de de­batt i 2014.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.