Aren­dal­s­uka star­ter man­dag – det­te er høyde­punk­te­ne

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Man­dag star­ter Nor­ges størs­te po­li­tis­ke fes­ti­val, Aren­dal­s­uka, med over 775 ar­ran­ge­men­ter.

Å få med seg alt vil mest sann­syn­lig være helt umu­lig, men for å hjel­pe deg med å fin­ne ut hva du bør få med deg, har vi pluk­ket fram noen an­be­fa­lin­ger.

MAN­DAG 14. AU­GUST

Parti­le­der­de­bat­ten di­rek­te fra Aren­dal

Hvor: Aren­dal kul­tur- og råd­hus Når: 21:30 - 23:00

Valg­kam­pen 2017 star­ter un­der Aren­dal­s­uka med NRKS parti­le­der­de­batt. De­batt­le­de­re vil være In­gunn Sol­heim og Jarl Ro­heim Hå­kon­sen.

TIRSDAG 15.AU­GUST

Fram­ti­dens ar­beids­liv – om di­gi­ta­li­se­ring, kom­pe­tan­se og den nors­ke mo­del­len Hvor: Bank­går­den (Strand­ga­ten 1, bak kul­tur- og råd­hu­set)

Når: 18:00 - 20:00

LO in­vi­te­rer til de­batt om fram­ti­dens ar­beids­liv, hvor di­gi­ta­li­se­ring, glo­ba­li­se­ring og nye må­ter å or­ga­ni­se­re ar­beids­li­vet på kan ska­pe ut­ford­rin­ger. Aren­dals­rå­det – spe­sial­ut­ga­ve av Lør­dags­rå­det Hvor: Bar­ri­que øl og vin­stue Når: 20:30 - 21:30

Hver lør­dag på NRK P3 har pro­gram­le­der Si­ri Kris­ti­an­sen, med hjelp av et pa­nel med kjen­te folk, hjul­pet og råd­ført men­nes­ker med de­res for­skjel­li­ge pro­ble­mer i li­vet. På tirsdag tas pro­gram­met med til Aren­dal­s­uka for en spe­sial­ut­ga­ve.

ONSDAG 16. AU­GUST

Går alt til hel­ve­te – en sam­ta­le om uten­for­skap og selve li­vet Hvor: Aren­dal kul­tur- og råd­hus Når: 16:00 – 17:30

Går alt til hel­ve­te? Gjen­nom sam­ta­ler med blant den tid­li­ge­re stats­mi­nis­ter Kåre Wil­loch og tea­ter­sjef Han­ne Tøm­ta, vil An­ne Gros­vold dis­ku­te­re uten­for­skap og selve li­vet.

John Podesta di­rek­te fra Aren­dal­s­uka

Hvor: Aren­dal kul­tur- og råd­hus Når: 20:00 - 21:00

For førs­te gang vil Nrk-pro­gram­met Urix ha sen­ding uten­for Ma­ri­en­lyst. Som gjest i pro­gram­met har pro­gram­le­der Gry Ble­kastad Alm­ås med seg blant an­net John Podesta som var Hil­la­ry Clin­tons valg­kamp­sjef.

TORSDAG 17. AU­GUST

Helse­de­batt om syke­hu­se­nes

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.