Bir­te Si­mon­sen, første­kan­di­dat Miljø­par­ti­et De Grøn­ne Vest-ag­der:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Al­der: 69 Si­vil­sta­tus: En­ke, fi­re barn, fem barne­barn

Yr­ke/ut­dan­ning: Cand.po­lit, uni­ver­si­tets­lek­tor i pe­da­go­gikk

Po­li­tis­ke verv: To pe­rio­der i VestAg­der fyl­kes­ting, i Kristiansand by­sty­re med ujev­ne mel­lom­rom si­den 70-tal­let. med­lem av Mdgs sen­tral­sty­re.

● Hvor­for vil du på Stor­tin­get?

Klima­en­ga­sje­men­tet til da­gens stor­tings­po­li­ti­ke­re fra Ag­der, er jo ikke vel­dig im­po­ne­ren­de. Jeg har stor po­li­tisk er­fa­ring og en all­si­dig yr­kes­er­fa­ring og er ikke redd for å snak­ke tyu­de­lig om det vik­tigs­te. Sør­lan­det tren­ger en mye kla­re­re klima­stem­me.

● Hva en­ga­sje­rer deg al­ler mest?

Kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ner. Der­for må vi over­late den­ne klo­den i mye bed­re stand til de som kom­mer et­ter oss, enn det lig­ger an til nå. Det trengs tøf­fe be­slut­nin­ger og vi må ta bels­ut­nin­ger som er kre­ven­de. På den an­nen side er det også lett. Det er vel­dig en­kelt å be­gyn­ne å leg­ge til ret­te for elek­trisk trans­port og tog i ste­det for bil, for ek­sem­pel.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.