Pet­ter Natanael Told­næs, første­kan­di­dat Ven­st­re i beg­ge Ag­der­fyl­ke­ne:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Al­der: 39

Si­vil­stand: Gift, to barn

Yr­ke ut­dan­nel­se: Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Storm­berg, har stu­dert stats­vi­ten­skap, en­gelsk og fransk.

Po­li­tis­ke verv: By­sty­ret i Lil­le­sand si­den 2007. Mø­ter i Ven­st­res sen­tral­sty­re.

● Hvor­for vil du på Stor­tin­get?

– Sør­lan­det tren­ger nye folk på Stor­tin­get, nye stem­mer med nye ide­er og nye løs­nin­ger. Det vil være sunt med en stem­me fra næ­rings­li­vet som har li­be­ra­le, mo­der­ne ver­di­er.

● Hva en­ga­sje­rer deg al­ler mest?

– Barns opp­vekst­vil­kår. Vi må gjø­re mer for al­le barn som av uli­ke grun­ner fal­ler uten­for og som ikke fan­ges godt nok opp i sko­len og som der­for ri­si­ke­rer et liv i uten­for­skap. Det­te er det al­ler vik­tigs­te for meg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.