Fred­rik Schult­ze-krogh, første­kan­di­dat SV i AustAg­der:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Al­der: 44

Si­vil­sta­tus: Gift, to barn Yr­ke/ut­dan­nel­se: Po­liti­mann og skue­spil­ler Po­li­tis­ke verv: Sit­ter i Aust-ag­der fyl­kes­ting

● Hvor­for vil du på Stor­tin­get?

– For­di Ag­der tren­ger noen som ikke bare snak­ker om å hjel­pe de sva­kes­te, men fak­tisk gjør det. Jeg er ikke en ty­pisk po­li­ti­ker. Jeg er en som sier det ak­ku­rat som det er, og gjør alt jeg kan for å gjø­re som jeg sier.

● Hva en­ga­sje­rer deg al­ler mest?

– Barn. Som po­liti­mann har jeg sett hvor tøft man­ge barn har det, og det er slett ikke bare barn i så­kal­te res­surs­sva­ke fa­mi­li­er som har det tøft. Vi må leg­ge om sko­len helt - til barns pre­mis­ser. Vi kan snak­ke om mye vik­tig, men for­ut­set­nin­gen for alt er at bar­na har det godt og kan vokse opp til å tak­le frem­ti­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.