Ing­vild W. Thor­svik, andre­kan­di­dat for Ven­st­re i beg­ge Ag­der­fyl­ke­ne:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Al­der: 25

Si­vil­stand: kjæ­res­te

Yr­ke Ut­dan­nel­se: stu­de­rer juss.

Po­li­tis­ke verv: Vara­ord­fø­rer Man­dal, har sit­tet i sen­tral­sty­ret i Un­ge Ven­st­re og i land­sty­ret i Ven­st­re. And­re pe­rio­de i Man­dal by­sty­re. ● Hvor­for vil du på Stor­tin­get?

– Ag­der tren­ger en ung, mo­der­ne kvin­ne med li­be­ra­le ver­di­er til å tale lands­de­lens sak. Det er på tide, rett og slett. Jeg kan love en klar og ty­de­lig stem­me som kan­skje set­ter litt and­re ting på dags­or­den.

● Hva en­ga­sje­rer deg al­ler mest?

– Kli­ma og miljø­kam­pen. Vi har ikke tatt godt vare på klo­den. Nå må vi snu og sik­re den for kom­men­de ge­ne­ra­sjo­ner. Opp­vekst­vil­kår i bred fort­stand en­ga­sje­rer meg mest. Like­stil­ling. Vi må all­tid kjem­pe for at al­le kan leve frie gode liv hvor de får ut­fol­de sine bes­te si­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.