Ma­li Steiro Trons­moen, første­kan­di­dat SV i VestAg­der:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Al­der: 33:

Si­vil­stand: Gift, to barn Yr­ke/ut­dan­nel­se: Læ­rer på Odde­mar­ka sko­le Po­li­tis­ke verv: Leder So­sia­lis­tisk Ung­dom 2008 −2010, sit­tet i SVS sen­tral­sty­re, møt­te i stor­tings­grup­pen og vært med­lem i lands­sty­ret.

● Hvor­for vil du på Stor­tin­get?

– For­di Sør­lan­det tren­ger mye ty­de­li­ge­re stem­mer som kan bi­dra til å løse de sto­re ut­ford­rin­ge­ne lands­de­len har med for sto­re for­skjel­ler og leve­kårs­ut­ford­rin­ger. Noen må snak­ke for de 3.900 bar­na som le­ver i fat­tig­dom i lands­de­len. Rett­fer­dig­het og kli­ma er vik­tigst for meg.

● Hva en­ga­sje­rer deg al­ler mest?

– Når and­re men­nes­ker tråk­kes på, rea­ge­rer jeg sterkt. Når men­nes­ker ikke mø­tes med re­spekt, uan­sett hvem de er, blir jeg sterkt be­rørt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.