Val­get der alt kan skje

For en valg­kamp vi står foran! Knapt noen stor­tings­kan­di­da­ter kan ute­luk­kes fra Tin­get. Det gir oss vel­ge­re økt inn­fly­tel­se – og mye spen­ning.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

ikke had­de sett den mu­lig­he­ten. Førs­te an­led­ning til å in­ter­vjue den ny­slåt­te stor­tings­re­pre­sen­tan­ten bød seg nes­te mor­gen, i bad­stua i svømme­hal­len.

●● Så hvem over­ras­ker den­ne gan­gen? De som tror de vet det, tar feil.

●● Så kan man kan­skje si at det også er lett å ta feil av de po­li­ti­ker­ne vi i dag pre­sen­te­rer. I vi­deo­snut­te­ne de har spilt inn, hø­res de til for­veks­ling like ut. Kamp mot urett­fer­dig­het, barne­fat­tig­dom og uten­for­skap. Og kamp for lands­de­len. Men sånn blir det gjer­ne når man skal pre­sen­te­re seg på 30 se­kun­der.

●● Vel så vik­tig er det at det­te er flin­ke folk. Al­le dem vi pre­sen­te­rer i dag vil kun­ne gjø­re en god jobb på Ag­der­ben­ken. Kan­skje vel så god som fle­re av dem som sit­ter der i dag.

●● Ei­vind Træ­dal (MDG, AustAg­der) er al­le­re­de en na­sjo­nal stem­me. Hans parti­kol­le­ga i Vest-ag­der, Bir­te Si­mon­sen, tren­ger knapt noen nær­me­re om­ta­le et­ter en kvinneal­der i lo­kal­po­li­tik­ken. Ma­li Steiro Trons­moen (SV, Vest-ag­der) har blant an­net vært leder av SU på lands­plan. Hen­nes kol­le­ga i aust, Fred­rik Schul­ze-krogh, er en utra­di­sjo­nell Sv-po­li­ti­ker og kjen­ner fyl­kes­po­li­tik­ken. Pe­ter Told­næs (V, beg­ge fyl­ke­ne) har mar­kert seg som en ty­de­lig po­li­ti­ker, og andre­kan­di­dat Ing­vild We­tr­hus Thor­svik har al­le­re­de vært vara­ord­fø­rer i Vest-ag­ders nest størs­te by i to år. Beg­ge Sps kan­di­da­ter har vært ord­fø­re­re i en år­rek­ke og har sit­tet i Sps sen­tral­sty­re.

●● Det er gode folk på inn­byt­ter­ben­ken. Det sto­re spørs­må­let er hvem som får plass på Ag­der­ben­ken.

FOTO: KJETIL REITE

Det­te er da­gens Ag­der­benk. 11. sep­tem­ber vel­ges den nye.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.