Ei­vind Træ­dal, første­kan­di­dat Miljø­par­ti­et De Grøn­ne, Aust-ag­der: Al­der: 32 Si­vil­sta­tus: Yr­ke/ut­dan­ning:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

For­lo­vet, snart gift

Po­li­tisk råd­gi­ver på Stor­tin­get, bachel­or­grad i stats­vi­ten­skap og mas­ter­grad i tverr­fag­li­ge miljø­stu­di­er

Po­li­tis­ke verv: Sit­ter i Oslo by­sty­re, har for­tid fra SV.

● Hvor­for vil du på Stor­tin­get?

– For­di jeg er ge­nuint opp­tatt av miljø­spørs­mål og øns­ker å bi­dra til at Nor­ge blir et grønt sam­funn. Jeg sier ikke at Ag­der-ben­ken har neg­li­sjert miljø­spørs­mål, men det er ei­en­dom­me­lig hvor langt fram tog­sat­sin­ge­ne lig­ger. Ag­der har en unik mu­lig­het. Ro­ga­land fikk olja, Ag­der kan bli re­gio­nen som får de grøn­ne næ­rin­ge­ne. Vi har kom­pe­tan­sen og mu­lig­he­te­ne - og lyk­kes hvis vi vil.

● Hva en­ga­sje­rer deg al­ler mest?

– Det er kli­ma- og miljø­sa­ken. Og ak­ku­rat nå er jeg svært opp­tatt av at Nor­ge ikke må fort­set­te å in­ves­te­re i en olje­næ­ring som fak­tisk er på vei ned og ut. Er det ikke mer­ke­lig at Sve­ri­ge og Dan­mark grei­er seg så godt uten olje? Det kan vi også, hvis vi sat­ser rik­tig og grønt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.