Ole Mag­ne Om­dal, første­kan­di­dat Sp i VestAg­der: Al­der: 61 Si­vil­sta­tus: gift, tre barn, to

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

barne­barn

Yr­ke/ut­dan­nel­se: Agro­tek­ni­ker, job­ber som råd­gi­ver hos Fyl­kes­man­nen i Aust og Vest-ag­der.

Po­li­tis­ke verv: Ord­fø­rer i Ive­land 16 år, sen­tral­sty­ret i Sp i fi­re år, sit­ter i by­sty­ret og by- og miljø­ut­val­get i Kristiansand.

● Hvor­for vil du på Stor­tin­get?

– For­di Sen­ter­par­ti­et har en god og prak­tisk po­li­tikk for vår tid. Vi må hind­re yt­ter­li­ge­re sen­tra­li­se­ring, vi må ver­ne dyr­ket mark og vi må ha sik­ker mat og god be­red­skap og vi må ta hele lan­det i bruk og sik­re lo­kal­de­mo­kra­ti­et mot over­sty­ring. Ag­der tren­ger en sen­ter­par­tist som kan tale sa­ken til al­le sør­len­din­ger som øns­ker den­ne gode ut­vik­lin­gen.

● Hva en­ga­sje­rer deg al­ler mest?

– Nå er jeg beste­far og har lært litt gjen­nom li­vet. In­gen­ting en­ga­sje­rer meg mer enn at ung­dom­men kan vokse opp og kjen­ne at det er bruk for dem. Vi må gi dem mest­rings­fø­lel­se. Alt an­net hvi­ler egent­lig på det. Vi må sik­re et godt men­nes­ke­lig kli­ma.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.