Gro-ani­ta My­kjå­land, første­kan­di­dat Sen­ter­par­ti­et, Aust-ag­der:

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Al­der: 40

Si­vil­staus: skilt, to barn

Yr­ke/ut­dan­ning: Fly­vert­in­ne. stu­de­rer nå or­ga­ni­sa­sjon og le­del­se

Po­li­tis­ke verv: ord­fø­rer i Ive­land på sjet­te året. Med­lem av Sps sen­tral­sty­re

● Hvor­for vil du på Stor­tin­get?

– Det er 24 år si­den sist, så nå er det på ti­den med en fra Sen­ter­par­ti­et på tin­get fra Ag­der. Førs­te sak blir å kjem­pe ned for­sla­ge­ne om re­du­se­re For­sva­ret i lands­de­len. Vi er nødt til å sik­re Hem­ver­net. Jeg tør å si fra - og Ag­der tren­ger stem­mer som snak­ker ty­de­lig om at kys­ten og inn­lan­det på Ag­der er av­hen­gig av hver­and­re

● Hva en­ga­sje­rer deg al­ler mest?

– Å, det er så mye. Men først og fremst er jeg opp­tatt av leve­kår-ut­ford­rin­ge­ne på Ag­der, at vi hind­rer uten­for­skap og sik­rer in­klu­de­ring og mest­ring. En av nøk­le­ne er gode lo­kal­sam­funn med mu­lig­he­ter. Der­for må vi sat­se lo­kalt og ta i bruk de enor­me mu­lig­he­te­ne vi har over hele Ag­der.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.