Jeg vil­le ikke ha skrytt av at jeg had­de latt være å be­ta­le 2,4 mil­li­ar­der kro­ner i skatt.

Lør­dag prøv­de Ap­nest­le­der Ha­dia Tajik seg som reke­pil­ler. Men først sa hun hva men­te om det mye om­tal­te skatte­ut­spil­let til mange­mil­li­ar­dær Stein Erik Ha­gen.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: EI­VIND KRISTENSEN ei­vind.kristensen@fvn.no

– Jeg vil­le ikke ha skrytt av at jeg had­de latt være å be­ta­le 2,4 mil­li­ar­der kro­ner i skatt, som be­tyr 2000 syke­hjems­plas­ser, sa Ap­nest­le­der Ha­dia Tajik om Stein Erik Ha­gens ut­spill da Fædre­lands­ven­nen møt­te hen­ne lør­dag.

Sam­me dag kas­tet Ha­dia Tajik seg ut VM i reke­pil­ling un­der Skall­dyr­fes­ti­va­len i Man­dal.

– Jeg pil­ler og pil­ler, men det skjer lik­som in­gen­ting, sa Ap­nest­le­de­ren fra sce­nen på Giert Ka­ris plass.

Ha­dia Tajik stil­te i førs­te heat sam­men med blant and­re Man­dal-ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen (Frp) og Mar­nar­dal-ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker (Ap).

SVAK MÅLING

Tid­li­ge­re på da­gen møt­te Fædre­lands­ven­nen Ap-nest­le­de­ren til en kort prat.

– Hva var det førs­te du tenk­te da du les­te om må­lin­gen på 28,1 pro­sent til Ap fre­dag?

– Jeg tenk­te at det er be­tyr at vi må job­be enda har­de­re fram mot valg­da­gen. Det fin­nes bare en måte å vin­ne et valg på, og det er å være ute å for­tel­le om po­li­tik­ken sin på en ty­de­lig og god måte. I møte med folk, i so­sia­le medi­er og i tra­di­sjo­nel­le medi­er, sier Ha­dia Tajik.

– Hva er for­kla­rin­gen? Det er et styk­ke ned fra sist valg i 2013 da Ap fikk 30,8 pro­sent?

– Jeg sy­nes det er vans­ke­lig å for­kla­re me­nings­må­lin­ger, de går litt opp og ned. Det er vans­ke­lig å knag­ge på ak­ku­rat hva det er som skjer, sier Tajik.

Hun snur seg mot sin po­li­tis­ke råd­gi­ver Snor­re Wik­strøm, som føl­ger in­ter­vju­et og sen­der spørs­må­let vi­de­re til ham.

– Du har jo den fag­li­ge til­nær­min­gen til det­te, sier Ha­dia Tajik.

– Det vi har sett på må­lin­ge­ne som er kom­met til nå er at en del av vel­ger­ne våre sit­ter på gjer­det, og ikke har gått til and­re par­ti­er. Det hand­ler om å få mo­bi­li­sert de ven­ne­ne vi har der ute, sva­rer Wik­strøm.

– Var det en gave­pak­ke til Ap at Stein Erik Ha­gen gikk ut mot for- mues­skatt, slik han gjor­de den­ne uka?

– Jeg ten­ker ikke på det som en gave­pak­ke. Ha­gen har hatt det­te sy­net på for­mues­skatt len­ge. Had­de jeg vært i hans po­si­sjon, vil­le jeg ikke ha skrytt av at jeg had­de latt være å be­ta­le 2,4 mil­li­ar­der kro­ner i skatt, som be­tyr 2000 syke­hjems­plas­ser, sier Tajik.

– Du sy­nes ikke noe om po­en­get om at skatt i ste­det kan bru­kes til å in­ves­te­re i ar­beids­plas­ser?

– Skat­ten han be­ta­ler er med på å ska­pe et sam­funn som gjør det mu­lig å slå seg opp som han har gjort. Det er kor­te­re vei til suk­sess i land som Nor­ge, enn i land der man ikke har vår type for­de­lings­prin­sip­per.

LIKER BEST å SPISE

Ha­gens ut­spill kom i for­bin­del­se med at dat­ter Caro­li­ne Ha­gen Kjos flyt­tet til Sveits og tok med seg fa­mi­lie­for­muen.

Det ble raskt klart at ro­ga­len­din­gen ikke klar­te å føl­ge helt med på tem­po­et til kon­kur­ren­te­ne un­der VM i reke­pil­ling. Skal­let vil­le ikke av.

– Jeg ble for­talt at det­te var kjekt, og jeg valg­te å tro på det, ut­tal­te en lat­ter­mildt Tajik et­ter at jumbo­plas­sen var et fak­tum.

– Var det ikke kjekt? vil­le To­by Tør­res­sen, kon­kur­ran­sens kom­men­ta­tor, vite.

– Jeg liker best å spise re­ker. Og jeg har nå do­ku­men­tert at jeg er flin­ke­re til å spise enn å pil­le, sa Ha­dia Tajik, fort­satt smi­len­de.

PS! Fro­de Jen­sen fra Søg­ne ble ver­dens­mes­ter i reke­pil­lin­gen. Han dyt­tet der­med ned sin ar­ges­te kon­kur­rent Li­ve Ue­land som har vun­net mes­ter­ska­pet de to sis­te åre­ne.

AL­LE BILDER: JACOB BUCHARD

Nest­le­der i Ap, Ha­dia Tajik, kjem­per for å skal­let av re­ke­ne på sce­nen i Man­dal.

Mar­nar­dal-ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker sto prak­tisk talt på ho­det for parti­fel­le Tajik før reke­pil­lings­kon­kur­ran­sen lør­dag. Man­dal-ord­fø­rer Alf Erik An­der­sen (Frp) til høy­re for Tajik.

Ha­dia Tajik-sel­fie med Mar­nar­dal-ord­fø­rer Hel­ge Sandå­ker, kom­men­ta­tor To­by Tør­res­sen og Alf Erik An­der­sen, Man­dal-ord­fø­rer.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.