Stu­den­ter fra 44 land fikk mot­ta­kel­se på råd­hu­set

For førs­te gang ble de In­ter­na­sjo­na­le stu­den­te­ne ved Uni­ver­si­tet i Ag­der sam­let til en for­mell vel­komst i Kristiansand råd­hus.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: ELISE VIGELAND ØYHOVDEN elise.oy­hov­den@fvn.no

– Det må til, nå som det er så man­ge av dem her, slo vara­ord­fø­rer Jør­gen Kris­ti­an­sen fast un­der vel­koms­ten for 262 Uia-stu­den­ter fra 44 na­sjo­ner.

En av dem var læ­rer­stu­den­ten Lora Quesa­da fra Spa­nia:

– Jeg har hørt mye bra om uni­ver­si­te­te­ne i Nor­ge, sa 21-årin­gen som gle­der seg til å bli kjent med Nor­ge og skole­sys­te­met her.

Ald­ri før har UIA tatt imot like man­ge in­ter­na­sjo­na­le stu­den­ter, og øk­nin­gen er størst blant stu­den­te­ne som tar bachelor.

SOLID VEL­KOMST

– Min al­ler vik­tigs­te opp­ga­ve er å for­tel­le de nye stu­den­te­ne litt om Kristiansand og hva som skjer her, sier Kris­ti­an­sen.

Han har selv vært ut­veks­lings­stu­dent i stu­die­ti­den sin. Der­for vet han litt om hvor­dan det fø­les.

I vel­komst­ta­len for­klar­te han om alt fra Hen­nig-ol­sen Is til hva or­det dug­nad be­tyr. I til­legg sa han noen ord om hva stu­den­te­ne kan for­ven­te om de skul­le for­els­ke seg, en­ten i lan­det el­ler i en nord­mann.

– Det had­de jeg med i ta­len litt for gøy, sam­ti­dig som at det er vik­tig for meg å for­mid­le at det er mu­lig å få jobb i Nor­ge.

Kris­ti­an­sen me­ner at av­ta­le­ne som Uni­ver­si­te­tet i Ag­der har, med for ek­sem­pel Nord­pluss og Eras­mus+, er po­si­ti­ve for både de nors­ke og de uten­lands­ke stu­den­te­ne.

STOR ØKNING

Uni­ver­si­te­tet i Ag­der fø­rer en ny stra­te­gi der in­ter­na­sjo­na­le stu- den­ter er et av tre vik­ti­ge em­ner.

– I år tar vi imot om­lag 20 pro­sent fle­re in­ter­na­sjo­na­le stu­den­ter enn i fjor. Det er en stor økning, som vi er vel­dig gla­de for, sier råd­gi­ver på in­ter­na­sjo­na­le stu­di­er, Met­te Pe­der­sen.

Hun tror den øken­de in­ter­es­sen for Uias stu­die­til­bud kan be­kref­te at de in­ter­na­sjo­na­le stu­den­te­ne tri­ves i Ag­der:

– Hvis stu­den­te­ne har det fint her, snak­ker de po­si­tivt om UIA til ven­ne­ne sine i hjem­lan­det. Det­te kan nok være med på å for­kla­re hvor­for vi har fle­re in­ter­na­sjo­na­le stu­den­ter nå, sam­ti­dig som at vi har man­ge gode av­ta­ler med part­ne­re i ut­lan­det.

Pe­der­sen opp­ly­ser at de fles­te in­ter­na­sjo­na­le stu­den­te­ne kom- mer fra Tysk­land. Vi­de­re er det man­ge fra Spa­nia, Ita­lia og Frank­ri­ke.

I lø­pet av det sis­te året har UIA ar­bei­det for å for­bed­re opp­taks­ru­ti­ne­ne sine for in­ter­na­sjo­na­le stu­den­ter. Det­te har de blant an­net gjort ved å til­by fle­re spen­nen­de em­ner på en­gelsk.

– Det er vik­tig at vi har god kva­li­tet på en­gels­ke em­ner, at stu­den­te­ne får god opp­føl­ging av fore­le­ser­ne sine og at de tas godt imot av oss, sier Pe­der­sen.

Med Shamim Miah, Bang­la­desh:

– Ut­dan­nings­sys­te­met i Nor­ge er vel­dig per­fekt. Hvis jeg tar ut­dan­nin­gen min her, får jeg en vel­dig god jobb i hjem­lan­det mitt. Jeg søk­te på In­ter­nett og fant ut at det er gra­tis å stu­de­re her også. Det er bra, men så er det vel­dig dyrt å bo her da. Det for­sto jeg med en gang jeg kom hit. Uan­sett har jeg hørt mye bra om det­te uni­ver­si­te­tet, for­di jeg har ven­ner som også har gått her. Jeg gle­der meg til å stu­de­re in­ter­na­sjo­nal le­del­se her.

FOTO: JACOB BUCHARD

For førs­te gang blir de in­ter­na­sjo­na­le stu­den­te­ne ved Uni­ver­si­tet i Ag­der sam­let til en for­mell vel­komst i råd­hu­set.

FOTO: JACOB BUCHARD

Al­le stu­den­te­ne får en pose. I den fin­ner de blant an­net en pose Sør­landschips.

FOTO: JACOB BUCHARD

Lora Quesa­da (21) er fra Spa­nia, men i år skal hun stu­de­re til å bli læ­rer i Nor­ge. Hun gle­der seg.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.